Forside » Publikasjoner

Publikasjoner

Artikler og avhandlinger

Terje Erik Bjelle: Om tre små studiestadar i Norge. HVL-rapport 1-2019.

I ein rapport frå Høgskulen på Vestlandet skriv Terje Erik Bjelle at den sentrale politikken i dag er radikalt annleis overfor høgskulane i distrikta, enn det den var på 70-talet. Dei tre høgskulane i Bø, Volda og Sogndal etablert blei etablerte i ei tid då desentralisering var høgt verdsett. Bjelle finn at skulane har tent distrikta sine godt gjennom desse åra. Særskilt har vertskommunane skote gullfuglen:

Publisert: 2019

Les mer...
 

Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari: Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, NIFU Innsikt;2019:2

Publisert: 2019

Les mer...
 

Jill Loga: Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling, Norsk Sosiologisk Tidsskrift 01/2018

Publisert: 2018

Les mer...
 

Yttri, Gunnar: Lokal von, global ambisjon. Framveksten av småkraftverk i Noreg etter 2000. Artikkel i Heimen02 / 2018 (Volum 55)

Publisert: 2018

Les mer...
 

Tom Skauge: Artikkel i Tidsskrift for Professionsstudier: I løpet av to år har norske universitet og høgskoler blitt samlet fra 33 til 21 institusjoner. Den forrige store strukturrasjonalisering av høyere utdanning i Norge kom i 1994-95 i samband med at universitet og høgskoler fikk felles lov. Da ble vel 100 profesjonshøgskoler samlet til 26 statlige høyskoler. I Norge nord for Volda er nå alle høgskoler samlet til to universitet bortsett fra Samisk høyskole. Norge har i 2018 ni universitet etter at Høyskolen i Oslo og Akershus med nytt navn, OsloMet, har fått universitetsstatus.

Publisert: 2018

Les mer...
 

Bleiklie, Ivar. (2018). New Public Management or Neoliberalism, Higher Education. 1-6.

Publisert: 2018

Les mer...
 

Community Development Journal: Editorial.
Tobba Therkildsen Sudmann og Jan-Kåre Breivik: Why a special issue on contemporary community work in Scandinavia?

Publisert: 2018

Les mer...
 
Jan-Kåre Breivik og  Tobba Therkildsen Sudmann: Applying creativity and physical arts in community work education:
 

Publisert: 2018

Les mer...
 

Jill Loga: Civil society and the welfare state in Norway – historical relations and future roles

Publisert: 2018

Les mer...
 

Tobba Therkildsen Sudmann: Communitas and Friluftsliv: equine-facilitated activities for drug users

Publisert: 2018

Les mer...
 

Linn Anette Korsvold og Ole Jacob Thomassen: Tiltak for å bedre sykepleiernes arbeidsmiljø er ofte individrettet. Sykepleien, Oslo 2018

Publisert: 2018

Les mer...
 

Stefan Gössling: Police Perspectives on Road Safety and Transport Politics in Germany. Sustainability 2017.

Publisert: 2017

Les mer...
 

Øvrebø, Bjørn Arne: Kontorlandskap, til skade eller gagn? Artikkel i Ramazzini 2-2017.

Publisert: 2017

Les mer...
 

Eriksen, Birthe and Soreide, Tina: Zero-Tolerance to Corruption? Norway’s Role in Petroleum-Related Corruption Internationally (June 30 , 2016).

Publisert: 2017

Les mer...
 

Knell, Mark: Hvordan teknologiske revolusjoner endrer verden. Forskningspolitikk, fagblad for forskning, høyere utdanning og innovasjon.

Publisert: 2017

Les mer...
 

Jill M. Loga,  Ivar Eimhjellen, Jenny Eschweiler, Eline L. Ingstad, Sigrid Stokstad, Marte Winsold: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Leiv Bjarte Mjøs: Matrikulær utvikling i Norge. Doctor Philosophiae (dr. philos) avhandling. Institutt for landskapsplanlegging, Fakultet for samfunnsvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samandrag Temaet for denne avhandlinga er utvikling av det matrikulære systemet i Norge, som er eit  system Les mer…

Publisert: 2016

 

Tellmann, Silje Maria: Experts in public policymaking: influential, yet constrained. Avhandling til ph.d-graden i profesjonsstudier. HiOA, Oslo. 2016.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Line Joranger: «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?». Fontene forskning 1/2016

Debattartikkel setter kritisk lys på samtalemetodikken som brukes i barnevernet, som klientene mener øker mistroen og minsker motivasjonen deres.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Line Joranger: Foucaults humanistiske psykologi. Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2016.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Abrahamsen, Bente, Peter Forde Hougaard, Aleksander Årnes Madsen, Anne Leseth, Oddgeir Osland og Tatjana Zlatanovic: Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. HiOA rapport nr. 9 2016

Publisert: 2016

Les mer...
 

Thomas Dahl mfl. (ekspertgruppa om lærerrollen): Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Johansen, Martin Blok: ‘The way I understood it, it wasn’t meant to be understood’ – when 6th grade reads Franz Kafka. Journal of Curriculum Studies

Publisert: 2016

Les mer...
 

Jensen, Tor Øyvind, Clifford Shearing, Tom Skauge, Andreas Nesse Persson: Energy civilizations: industrial modernity and beyond Based on a paper delivered at: 8th Scientific Conference of Energy And Climate Change : “Contribution to deep decarbonization”. Organized by PROMITHEASnet, KEPA Athens Les mer…

Publisert: 2015

 

Tom Skauge: Teknologiledelse – mer enn en akademisk merkevare? (2014) Gjallerhorn 19, Risskov.

Publisert: 2014

Les mer...
 

Torstein Dahle, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, reiser i denne artikkelen debatt rundt bruken av effektivitetsmål i kommuneregnskapet. Som utgangspunkt viser han til vellykket behandling av demente ved NKS Olaviken, satt opp mot KOSTRAs «produktivitet / enhetskostnader» innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

Publisert: 2013

Les mer...
 

Jan O. Jacobsen: Rettferdig krig eller så sender de ned bombefly mot fattigere land? PACEM 1/2012

Publisert: 2012

Les mer...
 

Svensson, Lennart G.: Profession, organisation, kollegialitet och ansvar. Artikkelen publisert i Socialvetenskaplig Tidskrift Vol 18, Nr 4 (2011)

Publisert: 2011

Les mer...
 

Line Joranger: Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt. Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009.

Publisert: 2009

Les mer...
 

Wilhelmsen, Britt Unni (2007) Læring i høyere utdanning: Hva hemmer eller fremmer læring og kompetanseutvikling?

Publisert: 2007

Les mer...
 

Pettersen, Marit (2004): ”Faglig identitet? Felles etikk – betyr det også felles yrkesidentitet? Ny yrkesetikk – innebærer det også endret verdigrunnlag?” Embla nr 3, 2004.

Publisert: 2004

Les mer...
 

Tom Skauge: Den tenkende soldat. Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon. Avhandling til dr. Polit-graden, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2002)

Publisert: 2002

Les mer...
 

Jan O. Jacobsen: Offiserenes opplevelse av Forsvaret. Jan O. Jacobsen disputerte 14.3.96 dr. polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:  Militærorganisasjonen – utfordringer og dilemmaer. En studie av det norske forsvar, gjennom offiserenes opplevelse av det

Publisert: 1996

 

Bokkapitler

Bøker

Dei siste åra 10-15 har det komme ut ei rad fagbøker om profesjonsetikk. Nettstaden profesjonsetikk.no har publisert ei oversikt.
 

Halvor Nordby, Astrid Halsa (red.): Verdier i barnevern. Cappelen-Damm Akademisk
Kapittelforfattere: Camilla Bennin, Grethe Netland, Liv Roland, Mari Rysst, Anders Sandvig, Lene Nygaard Solli, Kerstin Söderström

Les mer...
 

Hedegaard, Mariane, Eriksen Ødegaard, Elin (Eds.): Children’s Exploration and Cultural Formation. The open access book Children’s Exploration and Cultural Formation examines the educational conditions that support cultures of exploration in kindergartens. Springer 2020

Les mer...
 

Anders Örtenblad (ed.): The Oxford Handbook of the Learning Organization. Oxford University Press.

Les mer...
 

Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskerettigheter. Universitetsforlaget. Denne boken vil gi leseren innsikt både i statens ansvar for å beskytte mot næringslivets menneskerettskrenkelser og normer om næringslivets eget ansvar for å respektere menneskerettighetene.Formålet med boken er å nå ut med informasjon om næringsliv og menneskerettigheter slik at norske selskaper, investorer, virkemiddelapparat og norsk forvaltning får bedre grunnlag for avgjørelser og strategier på dette feltet. 

Les mer...
 

Gudmund Waaler, Gerry Larsson og Sofia Nilsson: Voldsbruk og livsfare. Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Cappelen Damm 2019

Les mer...
 

Svein Loeng, Britt Paula Mørkved, Brit Solli Isachsen: Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning. Denne antologien tar utgangspunkt i utfordringene universitetspedagogikken står overfor, og gir eksempler på undervisnings- og læringsformer som kan møte disse. Ambisjonen er å bidra med forskningsbasert kunnskap og refleksjon om studentaktive læringsformer og læringsfremmende aktiviteter, med eksempler fra pedagogisk praksis. Artiklene er frittstående og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil.

Les mer...
 

Jon P. Knudsen, Torunn Lauvdal (redaktører): Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. I denne antologien forsøker forfatterne å forstå og forklare den utviklingen Universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom? Hvilke interesser, drivkrefter og aktører kan vi identifisere? Hvilke konsekvenser kan vi spore? I noen grad forsøker de også å se fremover med utgangspunkt i hvor sektoren nå befinner seg.

Les mer...
 

Carson, Siri Granum og Skauge, Tom: Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

Les mer...
 

Barbara E. Gibson, David A. Nicholls, Jenny Setchell and Karen Synne Groven (eds.): Manipulating practices. A critical physiotherapy reader. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2018

Les mer...
 

Martin Blok Johansen (red.): Æstetik og pædagogik. Hvad er æstetik, hvad er pædagogik – og hvordan er forholdet mellem dem? Disse tre spørgsmål er omdrejningspunktet for denne antologi.

Les mer...
 

 Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke (eds): Professional Responsibility – New Horizons of Praxis. Routledge, 2018

Les mer...
 

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen: RESTART Sustainable Business Model Innovation, Pelgrave Macmillan 2018.

Les mer...
 

Odd-Helge Fjeldstad, Sigrid Klæboe Jacobsen, Peter Henriksen Ringstad & Honest Prosper Ngowi: CMI Publication: Lifting the Veil of Secrecy – Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa

Abstract (from www.ictd.ac):

Les mer...
 

Turid Aarhus Braseth, Anne Synnøve Røsvik, Einar Aadland og Milka Satinovic: Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar,  Det norske Samlaget, Oslo 2018

Les mer...
 

Sudmann, Tobba Therkildsen: Aktivitet og fellesskap for eldre. Oppsummering av kunnskap og forskningsresultater som del av kunnskapsgrunnlaget for Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Deloppdrag 2 fra Helse-og omsorgsdepartementet.  

 

Les mer...
 

Molander, Anders: Discretion in the Welfare State. Social Rights and Professional Judgment. Routledge

Les mer...
 

HVL, master- og bachelorkanditatane fra økonomi og administrasjon 2017: KUNNSKAP

Les mer...
 

Dent, Mike, Ivy Lynn Bourgeault, Jean-Louis Denis, Ellen Kuhlmann (eds.): The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. Routledge

Les mer...
 

Frøydis Oma Ohnstad: Profesjonsetikk i skolen – læreres etiske ansvar Høyskoleforlaget 2010 Forfatteren beskriver selv boka slik på sin blogg: “Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre Les mer…

 

Quddus, S. M. A. 2007. The unfeasibility of the professionalization of primary-school teachers in Bangladesh: An analysis of the Actors and factors. Report no. 100 (2007). Bergen: Department of Administration and Organization Theroy/ University of Bergen.

 

Annen formidling