Forside » Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Mange profesjonsorganisasjoner har utarbeidet egne yrkesetiske retningslinjer for sine medlemmer og etiske retningslinjer for egen organisasjon. Her finner du en liste over organisasjoner som har lagt ut etiske prioriteringer på sine nettsider og linker til de aktuelle dokumenter.

Synes du det mangler noe på listen? Send epost til Forpro.

A – B – C – D – EF – G – HI – J – KL – M – N – O – P – Q – R – STU – V – W – X –Y

Organisasjon 

Etiske retningslinjer og regelverk

Ambulansepersonellets yrk.org, AMPY

——–

Akademikerne

Vedtekter og retningslinjer

Arkitektenes Fagforbund

 ——–

Til toppen av siden  

Barne- og ungdomsarbeiderforbundet, BUF

Yrkesetiske retningslinjer

Bibliotekarforbundet

Yrkesetiske holdninger
Internasjonale regler for etikk for bilblioteksansatte

Bioingeniørfaglig institutt Etikk for bioingeniører

Branntjenestemennenes Yrkesorganisasjon (BTY)

 ——–

Til toppen av siden  

Delta

 ——–

De samarbeidende organisasjoner (DSO)

 ——–

Den norske Advokatforening

Etiske regler
God advokatskikk
Internasjonale regler

Det norske Diakonforbund Yrkesetiske retningslinjer
Den norske Jordmorforening Yrkesetiske retningslinjer

Den norske Legeforening

Etiske retningslinjer
Mer om etikk

Det norske Maskinistforbund

 ——–

Den norske Tannlegeforening

NTFs etiske regler
Retningslinjer for behandling med implantatforankret protetikk

Den norske Veterinærforening

 ——–

Til toppen av siden 

El og IT Forbundet

 ——–

Til toppen av siden 

Fagforbundet

 ——–

Fagforeningen for rådmenn og andre ledere

 ——–

Farmasiforbundet

Etiske retningslinjer for apotekteknikere

Fellesforbundet

Etiske retningslinjer for Fellesforbundet
Brosjyre om Inkluderende arbeidsliv

Flerfaglig fellesorganisasjon (Parat)

 ——–

FO – Fellesorganisasjonen Yrkesetisk grunnlagsdokument (pdf)
//ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/
Forskerforbundet Handlingsplan for likestilling

Frisørenes fagforening

 ——–

Til toppen av siden 

Handel og Kontor

 ——–

Til toppen av siden  

Industri Energi

 ——–

Til toppen av siden  

Kirkeansatte

 ——–

Kost- og ernæringsforbundet

 ——–

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

 ——–

Kulturforbundet

 ——–

Til toppen av siden  

Landsorganisasjonen (LO)

 ——–

Lederne

 ——–

Til toppen av siden  

Negotia

 ——–

Norges Bondelag

 ——–

Norges Fiskarlag

 ——–

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) Etikk i NITO
Etiske retningslinjer
Etiske dilemma
Etisk råd mener
Norges Juristforbund Etikk i prinsipprogrammet

Norges Landbruksvikarlag (NLL)

 ——–

Norges Offisersforbund (NOF)

 ——–

Norsk Audiografforbund (NAF)

Etisk utvalg
Etisk kontrakt mellom forbundet og leverandører

Norsk Bonde- og småbrukarlag

 ——–

Norsk Ergoterapeutforbund Yrkesetikk
Yrkesetiske retningslinjer
En etisk refleksjonsmodell

Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening

 ——–

Norsk Fengsels- og friomsorgs Forbund

 ——–

Norsk Filmforbund

 ——–

Norsk forening for asylmottaksarbeidere (ligger under sidene til Fagforbundet Sunnhordland

 ——–

Norsk Helse- og Sosiallederlag

 ——–

Norsk Helsesekretærforbund, NHSF

 ——–

Norsk Jernbaneforbund

 ——–

Norsk Journalistlag

Presseetikkens plattform
Redaksjonell uavhengighet
Vær Varsom-plakaten
Tekstreklameplakaten
Redaktørplakaten
Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Norsk kantor- og organistforbund

 ——–

Norsk Lektorlag

 ——–

Norsk Logopedlag

Yrkesetiske retningslinjer

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

 ——–

Norsk Psykologforening (NPF) Etiske prinsipper for nordiske psykologer
Ethical principles
Fagetikk og klagegang
Reglement og saksbehandlingsregler for Fagetisk råd og Ankeutvalget
Hvem kan gi meg hjelp til å klage?
Norsk Radiografforbund Råd for radiografetikk

Norsk Sjømannsforbund

 ——–

Norsk Sjøoffisersforbund

 ——–

Norsk skolelederforbund

 ——–

Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forside – etikk
Yrkesetiske retningslinjer (pdf)
Etiske dilemma
Norsk Tannpleierforening (NTpF) Etiske retningslinjer
Norsk Tjenestemannslag (NTL) Veileder om varsling
Norsk Tollerforbund Tollerforbunds 10 gylne regler

Norsk Transportarbeiderforbund

——–

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

 ——–

Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF)

Yrkesetiske retningslinjer
Lover, forskrifter og rundskriv

Næringsansattes Yrkesorganisasjon (NY)

 ——–

Til toppen av siden  

Parat

 ——–

Personellforbundet Etiske retningslinjene
Pleie- og omsorgsansatte  ——–
Politiets fellesforbund Nettsider om kultur og etikk
Presteforeningen  ——–
Til toppen av siden  
Samfunnsviternes fagforening  ——–
Siviløkonomene  ——–
Skatterevisorenes forening  ——–
Skolenes landsforbund  ——–
Sosialtjenestemennenes Landsforbund  ——–
Statstjenestemannsforbundet (STAFO)  ——–
Sykehusportørenes Yrkesorganisasjon  ——–
Til toppen av siden 
Tekna Temasider om etikk
Nyheter om etikk
Temahefte om etikk
Til toppen av siden 
UHO, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon  ——–
Universitet- og høyskoleutdannedes forbund  ——–
Utdanningsforbundet Vedtekter og retningslinjer (pdf)
Til toppen av siden
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)  ——–

Sist oppdatert: