Aktuelle norske bøker om profesjonsetikk

Det har de siste årene kommet ut en rekke bøker om profesjonsetikk på norsk. Flere av dem er aktuelle som lærebøker ved universitet og høgskoler.

I listen under har de fleste med lenke til forlag, bibliotek eller salgssted.

Vi tar gjerne imot tips dersom det er bøker som burde vært nevnt her! Send oss en epost!

AADLAND, E, 2018: Etikk i profesjonell praksis, Oslo, Det norske Samlaget.
AASLAND, D. G. 2005. Økonomiens grenser og etikkens nødvendighet. En vei til Emmanuel Levinas, Cappelen.
BRASETH, T.A., RØSVIK, A.S., AADLAND E, SATINOVIC M, 2018: Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar,  Oslo, Det norske Samlaget
BERGEM, T. 1998. Læreren i etikkens motlys, Ad Notam Gyldendal.
BERGSJØ L.O., BERGSJØ H. 2019: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens. Oslo, Universitetsforlaget
BRINKMANN, J. 2008. Ubehagelig næringslivsetikk : en essaysamling, Bodø, Licentia forl.
BRUNSTAD, P. O. 2009. Klokt lederskap: mellom dyder og dødssynder, Oslo, Gyldendal akademisk.
CARSON, S. G. & KOSBERG, N. 2008. Etisk forretning: bedriftens samfunnsansvar, Oslo, Cappelen akademisk forl.
CARSON, S. G. & KOSBERG, N. 2011. Etikk – Teori og praksis, Cappelen Damm Akademisk.
CARSON, S. G. & SKAUGE, T, 2019: Etikk for beslutningstakere. Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar. Cappelen Damm.
CARSON, S. G., KOSBERG, N., SKAUGE, T., & LAUDAL, T. 2015. Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm Akademisk.
CHRISTOFFERSEN, S. A. 2005. Handling – person – samfunn : innføring i etikk for helse- og sosialfagene, Oslo, Universitetsforl.
DAHL-MICHELSEN, T, AADLAND, E, GROVEN, K.S., 2018. Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi. Oslo, Det norske Samlaget.
DYBVIG, D., INGEBRIGTSEN, S., JAKOBSEN, O. & NYSTAD, Ø. 2013. Etikk for Økonomifag, Gyldendal.
EIDHAMAR, L.G. & LEER-SALVESEN, P.E. 2023. Nesten som deg selv Barn og etikk 6. utgave Cappelen Damm Akademisk
ERIKSEN, B. 2014. Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Gyldendal.
FALKENBERG, A. W. 2012. Kulturverdier, etikk og økonomi, Bergen, Fagbokforlaget.
FOSTERVOLD, Marit & BØRSTAD, Frode, 2010. Likestillingsstrategier – intensjoner og realiteter. Politiets ansvar – Om kjønnsdiskriminerende praksiser ved rekruttering til lederstillinger i politiet. Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København for graden Master of Public Administration 2010
GOTTSCHALK, P. 2010. Ledelse og økonomisk kriminalitet, Cappelen Damm Akademisk.GRANDEN, G. 2009. Samfunnsansvar – Hva kan tillitsvalgte gjøre?, Gyldendal.
GRIMEN, H. 2008. Profesjon og profesjonsmoral. In: MOLANDER, A. O. L. I. T. (ed.) Profesjonsstudier. Universitetsforlaget.
GRIMEN, H. 2008. Profesjon og tillit. In: MOLANDER, A. O. L. I. T. (ed.) Profesjonsstudier. Universitetsforlaget.
HANSEN, J. L. & CHRISTOPHERSEN, J. 2009. Integritet og innflytelse – om å lede mennesker effektivt, Oslo, Abstrakt forl.
HARTVIGSEN, G. & MÅSEIDE, A. 2000. Etikk og informasjonsteknologi, Bergen, Fagbokforl.
HEIVOLL, G. & AADLAND, E, 2018. Profesjonsetikk for politiket. Oslo, Det norske Samlaget.
HEIENE, G. Prinsipiell etikk, Bergen, Fagbokforlaget 2005.
HESSEN, D. O. Verden på vippepunktet. Res Publica 2020.
HOLDEN, E., LLINNERUD, K., BANISTER, D., SCHWANITZ, V. J. & WIERLING, A. The imperatives of sustainable development: needs, justice, limits. Routledge 2017.
IMS, K. J. 2001. Læring gjennom økonomi, system og prosjekt. Festskrift til Erling S. Andersens 60-årsdag. NKI forlaget.
IRGENS, E. J. 2007. Profesjon og organisasjon: Å arbeide som profesjonsutdannet, Bergen, Fagbokforl.
JØRGENSEN, S. & PEDERSEN, L.J.T 2013. Ansvarlig og lønnsom, Cappelen Damm Akademisk.
JØRGENSEN, S. & PEDERSEN, L.J.T. 2015. Responsible and Profitable. Cappelen Damm.
JØRGENSEN, S &  PEDERSEN, L.J.T. 2018. RESTART Sustainable Business Model Innovation, Palgrave Macmillan.
KAKABADSE, A. & MORSING, M. 2010. Bedrifters samfunnsansvar: Hvordan forene ønsker og praksis? : TAPIR Akademisk Forlag.
KARLSEN, J. E. 2012. Forbi bunnlinjen. Balansert HMS-økonomi, Cappelen Damm Akademisk.
KVALNES, O. 2008. Se gorillaen!: etikk i arbeid, Universitetsforlatg.
KVALNES, Ø. 2012. Etikk og samfunnsansvar, Universitetsforlaget.
KVALNES, Ø. & IYER, N. K. 2011. Skal vi danse?
KVERSØY, K. S. 2005. Etikk – en praktisk vinkling: ulike perspektiver på det etiske landskapet / elektronisk ressurs, Bergen, Fagbokforl.
LEER-SALVESEN, P.E. 2021. Etikk for profesjonelle. Fagbokforlaget.
LEER-SALVESEN, P.E.  & LEER-SALVESEN, T. 2022. Søke sannhet – Etikk og metode for journalister og forskere. Fagbokforlaget
LOHNE, E. J. 2004. Etikk i lokalpolitikken. Dr. Philos Universitetet i Bergen.
MARTENS, M. & NYBLIN, S. G. 1992. Etikk for ingeniører, Universitetsforlaget.
MESSEL, JAN & SLAGSTAD, RUNE 2014: Profesjonshistorier, Oslo, Pax
MIDTTUN, A. 2006. Bedrift og samfunn: Lønnsomhet og samfunnsansvar i en internasjonal innovasjonsøkonomi. Praktisk økonomi&finans, 4/2006, 17-25.
MIDTTUN, A. 2014. CSR and Beyond. A nordic perspective. Oslo, Cappelen Damm.
MOLANDER, A. & TERUM, L. I. 2008. Profesjonsstudier, Oslo, Universitetsforl.
NORDBY, H & HALSA, A, 2020: Verdier i barnevern. Oslo, Cappelen Damm.
NORDHAUG, M. 2017. Partiality and Justice in Nursing Care, Routledge.
NORDHAUG, O. & OLSEN, J. B. 2010. Etikk, ledelse og samfunnsansvar, Oslo, Forlag.
NYENG, F. 1999. Etiske teorier – en systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger, Fagbokforlaget.
NYENG, F. 2008. Etikk og økonomi. En innføring Abstrakt Forlag.
OHNSTAD, F.O. 2018. Profesjonetikk i skolen – læreres etiske ansvar. 3. opplag. Cappelen-Damm.
OHNSTAD, F. O. 2008. Profesjonsetiske dilemmaer og handlingsvalg blant lærere i lærerutdanningens praksisskoler. (Ph.D), Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Unipub forl.,  Oslo
OLSEN, J. B. & SYSE, H. 2013. Næringslivsetikk og samfunnsansvar, Fagbokforlaget.
SKAUGE, T. 2009. Profesjonsetikken – Er profesjonsorganisasjonene på den nye bølgen?
SYSE, H. 2003. Rettferdig krig. Aschehoug.
SØREIDE, T. 2013. Korrupsjon, Cappelen Damm.
TRANSPARENCY, I. 2011. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011. In: 2011, U. A. T. I. N. (ed.).
TRANSPARENCY INTERNATIONAL & NORGE 2009. Beskytt din virksomhet. Håndbok i antikkorrupsjon for norsk næringsliv. In: INTERNATIONAL, T. (ed.).
TRIPPESTAD, T, Werler, T, SWENNEN, A (reds.): The Struggle for Teacher Education, Bloomsbury Academic 2017
VETLESEN, A. J. 1998. Dydsetikk, Oslo, Humanist forlaghttps://www.ark.no/ark/boker/Syse-Henrik-Rettferdig-krig-om-militaermakt-etikk-og-idealer-9788203229251.
VATN, A. (2021). Bærekraftig Økonomi. Innsikt fra økologisk og institusjonell økonomi. Fagbokforlaget.
WYLLER, T., RUYTER, K. W. & CHRISTOFFERSEN, S. A. 2005. Profesjonsetikk: om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker, Oslo, Universitetsforl.