Tap av innflytelse for ansatte ved HVL

NIFU-rapport 2.2019

NIFU-rapport 2.2019

NIFU har gjennomført en spørreundersøkelse om fusjonen blant ansatte ved Høgskulen på Vestlandets (HVL). Undersøkelsen avdekket optimisme om fremtiden, men frustrasjon over dagens arbeidssituasjon.

Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid. Det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen. Undersøkelsen viser at det er vanskelig å ta avgjø­relser på lavest mulig nivå, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket. I mange andre spørsmål er det sterkt delte meninger om konsekvensene av fusjonsprosessen.

– Høgskulen på Vestlandet vil svara på regionen sine behov

Berit Rokne, rektor ved HVL. Foto HVL

Berit Rokne, rektor ved HVL. Foto HVL

– Kva kompetanse treng Vestlandet no og i framtida? Vi vil som Høgskulen på Vestlandet lytte til behova i regionen og levere kompetanse som både næringsliv og offentleg sektor har behov for, skriv styreleiar Arvid Hallén og rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet i ein kronikk.

Den nye Høgskulen på Vestlandet

Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet

Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet

Av Gunnar Yttri, forskar, Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal

Eit fåtal av studentane ved Norges Handelshøyskole vil arbeida i Bergen når dei er ferdige med utdanninga. Den nye Høgskulen på Vestlandet har ein heilt annan historie å fortelja.

Høgskulen på Vestlandet: – Alle må bu seg på endring

Høgskulen på Vestlandet, 5 undervisningsstader

Høgskulen på Vestlandet

Diskusjonen om den framtidige organiseringa av den nyfjusjonerte Høgskulen på Vestlandet held på å kome i gang.

Skal skulen organiserast i ein fakultetsmodell? I så fall, skal det vere tre eller fire fakultet? Skal skulen delast inn tradisjonelt etter profesjonane – altså med eit fakultet for ingeniørar, eit for sjukepleiarar og eit for lærarar? Eller skal inndelinga følgje tematiske skiljeliner, som klima og berekraft, teknologi og innovasjon, og helse og velferd? Høyrer økonomi og administrasjon saman med ingeniørfaga? Eller bør dette få eit eige fakultet?

Statsminister Erna Solberg opna Høgskulen på Vestlandet

title="By Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons"

title=»By Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons»

Statsminister Erna Solberg klipte på tysdag over «den virtuelle snora» som markerte opninga av den nye samanslutninga Høgskulen på Vestlandet. I opningstalen kom ho mellom anna med eit venleg spark til Sogn, då ho fortalde at regjeringa sitt framlegg om samanslåing der blei tatt imot «i aller beste vestlandstradisjon med å stritte imot av alle krefter». Men ho meinte samstundes at motstanden hadde ført til ein prosess som endte med ein organisasjon som vil tene både skulane og Vestlandet.