Regionale forskningsfond avviklet fra 2024

Forsking, foto pexels pixabay
Forsking, foto pexels pixabay*
Den statlige støtten til de regionale forskningsfondene (RFF) i Norge er avviklet fra 2024. De 11 fondene fulgte i hovedsak fylkesgrensene i Norge https://www.regionaleforskningsfond.no/. I 2021 fikk RFF tilført 194 millioner samlet. I 2022 fikk fondene samlet overført 159 millioner kroner. https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff—felles-nettside/vedlegg/arsrapport-rff-2022.pdf

Fra 2024 er midler tidligere avsatt til RFF overført til en egen satsing på kommunehelse i samarbeide med Kommunenes sentralforbund. KS var kritisk til nedleggelse, men positiv til at KS fikk penger til sin satsing på kommunehelsedata i Kommunenes strategiske forskingsprogram (KSF). https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/forskning-for-i-og-med-kommunesektoren/ks-er-kritiske-til-nedleggelse-av-regionale-forskningsfond-tilfreds-med-satsing-pa-kommunenes-strategiske-forskningsorgan/

På regjeringens nettsider i november 2022 heter det:

«Regionale forskingsfond skal styrkje forskingsevna til regionane gjennom tilskot til forsking og innovasjon og gjennom mobilisering til auka FoU-innsats. Fonda vert oppretta i 2009 og er finansierte over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Kvar fylkeskommune har sitt ege forskingsfond.» https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/regionale-forskingsfond/id565496/

På nettsiden til RFF Vestland heter det: «Det vil ikkje komme fleire utlysingar frå RFF Vestland»