Oljefondet med klimaplan

Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0
Oljerigg, foto: sigurdo, pxhere.com CC0*
Kommentar: Tom Skauge, Leder av Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft i UHR-Økonomi og administrasjon

Oljefondet har lagt frem en handlingsplan for klima. Samlet skal selskapene som oljefondet har eierinteresser i vise klimanøytral aktivitet i 2050.

«Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Med dette som bakgrunn er vår ambisjon at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050.»

Oljefondets viktigste premiss er at bærekraftig utvikling i den tredelte bunnlinjen «økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig» er viktig for sikre investeringene. Klimaødeleggelse gir risiko for investeringene. Forvaltningen av oljefondet har ingen klimamål, men «Målet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig avkastning med akseptabel risiko, innenfor de rammene som mandatet fra Finansdepartementet setter.»

Det norske oljefondet er å regne som et internasjonalt fyrtårn for etisk eierskap og forvaltning. Det er rimelig å hevde at Oljefondet skal tjene mest mulig penger på våre felles oljepenger, men det skal skje innenfor begrensingene som er satt for uetisk drift.

Som finansiell aktør for etikk, samfunnsansvar og bærekraft er det viktig at Oljefondet nå også tematiserer klimakrisen, selv om begrunnelsen er begrenset til finansiell risiko. Til tross for mange kritikkverdige investeringer er oljefondet som et av verdens største fond fortsatt en spydspiss i kampen for å begrense menneskerettighetsbrudd og produksjon av helseskadelige og farlige tjenester og produkter.

Et av Oljefondets viktigste bidrag til å redusere makten til rovdyrkapitalismen er at uttrekk – salg av aksjer og aktivt styrearbeid der kritikkverdige forhold er funnet – bidrar til å sette etikk, samfunnsansvar og bærekraft på dagsorden.

Imidlertid, – et mål som ligger nesten 30 år frem i tid er bra som visjon, men lite troverdig som forpliktende handlingsplan. Ingen regjeringsmedlemmer eller ansatte i oljefondet vil ha noe ansvar i 2050 om de er i live. En så lang horisont er bare troverdig når kortsiktige milepæler blir presentert.

Noen slike finns – men de begrenser seg til forbedret rapportering.

Les Oljefondets klimahandlingplan.

Read Government Pension Fund Global’s Climate Action Plan (pdf)