Forsker-innspill til stortingsmeldinger om natur og klima

Naturnedbygging, skjermdump, nrk
Naturnedbygging, skjermdump, nrk*
– Vi kan løse natur- og klimakrisen hvis vi vil.

Regjeringa har stilt 9 spørsmål for å høste innspill til de kommende stortingsmeldingene om naturmangfold og klima. Professorene Vigdis Vandvik og Inger Måren ved Senter for Bærekraftig arealbruk, UiB, har svart på spørsmålene.

På det første spørsmålet, om hva vi gjør idag som vi i 2050 vil se som de viktigste grepene som «løste klimakrisa», svarer professorene:

– Vi anerkjente at klima og natur ikke er to blant mange særinteresser i samfunnet, men selve grunnlaget for gode liv og gode samfunn. Derfor la vi om beslutningsprosessene i samfunnet slik at alle aktører – lokalt, regionalt, og nasjonalt – ble ansvarliggjort og tatt med i samarbeidet mot å nå våre felles natur- og klimamål.

Vandvik og Måren peker flere steder på arealnøytralitet som et nøkkelverktøy for å stanse nedbyggingen av natur. Men også generelle forvaltningsverktøy og -rammer, som Plan- og bygningsloven og Nasjonal transportplan blir holdt fram som viktigere verktøy enn smale natur- og klimatiltak.

De to peker på at kommunene må få endret inntektssystemet slik at de ikke tjener penger på nedbygging av natur.

Les mer på forskning.no