Utviklingshemmet fikk likevel pass

Norsk pass, foto noble, public domain
Norsk pass, foto noble, public domain*
Et politidistrikt i Trøndelag avviste søknaden fra en mann med utviklingshemming om pass. Avslaget begrunnet politiet med at passloven sier at pass kan nektes utstedt til personer som er «alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet og ikke vil være i stand til å ta vare på seg selv i utlandet».

Etter klage fra mannen og påtrykk fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) snudde politiet, og mannen fikk pass. Passloven sier nemlig også at tungtveiende hensyn må tale for å avslå utstedelse av pass. Mannen viste til at han ville være sammen med familien i syden.

Retten til bevegelsesfrihet er en grunnleggende menneskerett, hjemlet i den Europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer på NFUs nettside