Vedtekter

1. Formål og deltakelse

Profesjonsetisk nettverks formål er å fremme kunnskap og kunnskapsutvikling om profesjonsetiske spørsmål, samt å være et forum for refleksjon og samtale omkring ulike profesjonsetiske tema.

Deltakelse i nettverket er åpent for alle som er interessert i profesjonsetiske spørsmål innen forskning, undervisning eller praksis. Påmelding skjer gjennom nettverkets nettside (profesjon.no/profetikk).

2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er nettverkets høyeste organ. Alle som deltar i nettverket har forslags- og stemmerett. Forslag til generalforsamlingen fremmes via arbeidsutvalget (kontaktinformasjon på profesjon.no/profetikk).

Generalforsamlingen (1) fastsetter vedtekter; (2) godkjenner vertsinstitusjon, og (3) velger medlemmer til arbeidsutvalget.

Generalforsamlingen avholdes hvert vårsemester i tilknytning til Profesjonsetisk workshop. Arbeidsutvalget legger her frem rapport om drift siden forrige generalforsamling og arbeidsplan for kommende periode.

3. Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av sju medlemmer fra læresteder eller praksisområder med relevans for profesjonsetikk. Disse velges for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg. Minst tre av arbeidsutvalgets medlemmer skal være på valg hvert år.

Et av arbeidsutvalgets medlemmer oppnevnes som leder for en periode på to år med mulighet for gjenvalg. Lederen skal fortrinnsvis være tilknyttet vertsinstitusjonen.

4. Vertsinstitusjon

Det administrative og økonomiske ansvaret for nettverket blir avtalt med vertsinstitusjonen som er en utdannings-/forskningsinstitusjon. Vertsinstitusjon velges for to år med mulighet for gjenvalg.

5. Faglige arrangementer

Profesjonsetisk workshop arrangeres hvert vårsemester. Workshopen skal favne bredt faglig. Et halvdagsseminar arrangeres hver høst i forbindelse med møte i arbeidsutvalget. Sted og tema for arrangementene fastsettes av arbeidsutvalget. Lokale arrangører har faglig ansvar for workshopen og halvdagsseminaret.

6. Valgkomite

Det skal velges en valgkomite bestående av tre medlemmer.