Årskonferanser / workshops

Profesjonsetisk nettverk i Norge
Årskonferanser /Workshop 2001-2015

2001
Bodø (HiBo)
Praktisk profesjonskunnskap og profesjonsetikk

2002
Rosendal
Profesjonsetiske problemstillinger i forskning, praksis og utdanning

2003
Trondheim (NTNU)
Tillit, risiko og teknologi

2004
Oslo (HiO)
Etikk i profesjonsutdanningene

2005
Bergen (NHH)
Profesjonsetiske vurderinger

2006
Agder (HiA)
Emmanuel Levinas-seminar / Profesjonsetikk og ansvar

2007
Bodø (HiBo)
Etikk, samfunn og livskvalitet

2008
Oslo (HiO)
Etikkens rolle i profesjonsbyggingen.   Vekt på utfordringer i møte med det digitale og det
flerkulturelle.

2009
Trondheim (NTNU)
Telling og tillit / Etikk i krisetid *

2010
Bergen (HiB/NHH)
Lederskap, etikk og visdom / Etisk kodeks i profesjonsorganisering og profesjonsutøvelse

2011
Agder (UiA)
Profesjonsetikk og fenomenologi

2012
Bodø (UiN)
Mellom rett og ansvar

2013
Profesjonsroller og allmennmoral
Oslo (HiOA)
http://www.profesjonsetikk.no/2013/04/hioa-workshop-i-profesjonsetikk-31-mai.html

2014
Falstadsenteret (NTNU)
Etikk i profesjonsutdanningen
http://www.profesjonsetikk.no/2014/04/programmet-klart-for-arskonferansen-i.html

2015
Bergen (HiB og Sjøkrigsskolen)
Etiske trusselbilder og profesjonelle respons
http://www.profesjonsetikk.no/2015/05/vellykket-arskonferanse.html

2016

Drammen, Høgskolen i Sør-Øst Norge
Profesjon, teknologi og etikk
2017
Oslo (HiOA)
Profesjonsroller og allmennmoral