Skulle du til profesjonsetikk.no?

Det er nå slått sammen med profesjon.no. Alt innhold fra profesjonsetikk.no finner du nå ved klikke på knappen "Mer om profesjonsetikk". Til forsiden av profesjon.no kommer du ved å klikke på logoen over, eller HER!

Om profesjonsetisk nettverk

Om bloggen ‘Profesjon, etikk og bærekraft’

Høsten 1999 ble idéen om å etablere et tverrfaglig, nasjonalt nettverk for profesjonsetikk fremmet på en workshop i regi av Norges forskningsråds Verdinett. For år 2000 bevilget Verdinettet midler til et nasjonalt forskerkurs i profesjonsetikk i regi av Norges forskningsråds etikkprogram, med et tilhørende åpent møte om behovet for et slikt nasjonalt nettverk.

Registrer deg i nettverket!

5.-9. juni 2000 arrangerte Norges forskningsråds etikkprogram og Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, forskerkurset «Professional Ethics» med prof. Arthur Isak Applbaum, Harvard University. I forbindelse med dette kurset ble det avhold to åpne møter hvor spørsmålet om å etablere et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for profesjonsetikk ble diskutert. På hvert av disse møtene deltok ca 20 personer fra en rekke ulike profesjoner og institusjoner, bl.a. fra profesjonsutdanningene ved høgskolene i Agder, Bodø, Oslo, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold, fra Norsk lærerakademi, Norges handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Diakonhjemmets høgskolesenter, Det teologiske menighetsfakultet og fra Universitetet i Oslo, bl a fra Filosofisk institutt, Institutt for rettssosiologi, Pedagogisk forskningsinstitutt og Teologisk fakultet.

Det første møtet ble holdt 7. juni på Høgskolen i Oslo. Det var bred enighet om behovet for et nettverk i profesjonsetikk, og at det i tillegg til å opprette et elektronisk nettverk også burde arrangeres et årlig faglig møte, hvor deltagere fra ulike profesjoner og institusjoner kunne komme sammen for faglig fordypelse og kompetanseoppbygging. En rekke faglige ønsker og behov kom på bordet, forslag som vil bli tatt opp igjen og drøftet når nettverket er etablert.

Det konstituerende møtet ble holdt 9. juni 2000 samme sted. Her ble man enige om formålet med nettverket, og det ble valgt et styre som har ansvar for å etablere det elektroniske nettverket, skaffe finansiering til det første nasjonale møtet, og forberede og arrangere dette. Administrasjonen av nettverket ble midlertidig lagt til Norges forskningsråds etikkprogram.

Om bloggen ‘Profesjon, etikk og bærekraft’

Bloggen Profesjon.no viderefører to tidligere nettsteder: Forpro og Profesjonsetisk nettverk.
Ansvarlig utgiver er Profesjonsetisk nettverk i Norge.
Ansvarlig redaktør er nettverkets leder Tom Skauge.

Våre redaksjonelle retningslinjer:

  • Redaksjonen skal respektere Redaktørplakaten: nored.no/Redaktoeransvar/Redaktoerplakaten
  • Bloggen skal formidle relevante nyheter, -kunnskap om forskning, -politikkutforming, -lover, kunnskapsbærere og institusjoner
  • Bloggen skal tilstrebe å dekke balansert mellom profesjon, etikk og samfunnsansvar/bærekraft.
  • Arbeidsutvalget (AU) har som mål å danne et redaksjonsråd som kan evaluere arbeidet en gang i året