Profesjonsetisk nettverk: Medlemskap også for institusjoner, organisasjoner

Profesjonsetisk nettverk logo
Profesjonsetisk nettverk logo*

Profesjonsetisk nettverk i Norge har til nå hatt individuelle nettverksmedlemmer frå akademia, fagforeninger, profesjonsorganisasjoner og sivil sektor. I tillegg til individuelt nettverksmedlemskap ønsker vi nå å invitere utdanningsinstitusjoner, profesjonsorganisasjoner, fagforbund, samt brukerorganisasjoner som medlemmer i nettverket.

Profesjonsetisk nettverk har eksistert siden 2001.

Nettverkets formål er å fremme kunnskap og kunnskapsutvikling om profesjonsetiske spørsmål, samt å være et forum for refleksjon og samtale omkring ulike profesjonsetiske tema.

Nettverket er tverr- og flerfaglig. Det er åpent for alle som er interessert i profesjonsetiske spørsmål innen forskning, undervisning eller praksis[1]. Etter redusert aktivitet under korona er vi i arbeid med å reorganisere nettverket.

Nettverkets arbeidsformer

Nettverket har til nå hatt to plattformer for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling.

A) Våre årlige profesjonsseminarer (vedlegg 1), etikkdager (vedlegg 2) og arbeidsgrupper (WS) ved Universitetet i Bergen sin årlige konferanse om bærekraft – SDG konferansen (vedlegg 3). Mange profesjoner har bidratt i Profesjonsetisk nettverk: Medisinere, sykepleiere, journalister, ingeniører, lærere, førskole/barnehagelærere, sosionomer, offiserer, økonomer og akademikere i bred forstand.

B) Nettverket drifter bloggen profesjon.no. Den er en formidlingskanal for studenter og ansatte ved universitets- og høyskolesektoren i mange år, men også for allmenheten. Viktige oppdrag har vært å formidle nyheter, rapporter, politikk, forskning og kritiske stemmer gjennom konferanser, seminarer og gjennom bloggarbeid om tema profesjon, etikk og bærekraft.

Nytte

Vår blogg gir oversikter over nyheter, litteratur, etiske regelverk fra ulike profesjonsorganisasjoner, oversikt over brukerorganisasjoner og relevante internasjonale nettverk.

Bloggen og våre tidligere blogger www.profesjon.no og  www.profesjonsetikk.no  har vært nyttig som henvisning til case, relevante rapporter og forskning for studentarbeider. Faglig interesse for tema knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ESAB)-tema i studentarbeider har vokst i omfang.

Faglig samarbeid i Profesjonsetisk nettverk har bidratt til motivasjon og kunnskap som bl.a. førte til opprettelse av Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft i Universitets- og høgskolerådets strategiske enhet for økonomi og administrasjonsfag (UHR-ØA). I dag har nesten alle 15 institusjonene for høyere utdanning med økonomi og administrasjon i Norge obligatoriske kurs i etikk, samfunnsansvar og bærekraft i bachelor-graden. Danmark og Sverige har ikke tilsvarende.

Bloggnettsidene har også vært brukt til å annonsere de åpne etikkdagene med Profesjonsetisk nettverk som medarrangør fra 2013 til 2022.

Redaksjonen får jevnlige henvendelser fra brukerorganisasjoner som ønsker å ha sine opplysninger oppdatert. Vi er ikke kjent med at mange formidlingsblogger har slike oversikter.