Delrapport fra kompetanse­behovs­utvalget

Forside kompetansebehovutvalget 2023
Forside kompetansebehovutvalget 2023*
Regjeringens kompetansebehovsutvalg har publisert sin temarapport 2023 med tittelen Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet. Rapporten legger til grunn den vedtatte politikken for grønn omstilling, og slår fast at Norge har et godt utganspunkt for omstilling. Utvalget ser disse hovedutfordringene for kompetanse- og utdanningspolitikken:

 • Knapphetsutfordringen: Knapphet på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan
  bremse grønn omstilling
 • Konkurranseutfordringen: Konkurransen om kompetent arbeidskraft
 • Grunnkompetanseutfordringen: Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag
  for omstilling
 • Kompetanseutviklingsutfordringen: Systemene for livslang læring og
  kompetanseutvikling imøtekommer ikke godt nok behovene for kompetanseutvikling
  hele livet
 • Ulikhetsutfordringen: Kompetanseutvikling for grønn omstilling må ikke forsterke
  sosiale forskjeller
 • Styringsutfordringen: Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i
  utdanningssystemet og nasjonal styring
 • Kunnskapsutfordringen: Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn
  omstilling har mangler

For å styrke kunnskapsbasert politikkutforming for grønn omstilling anbefaler
Kompetansebehovsutvalget særlig å:

 • Styrke kunnskapen om vurderinger av kompetansebehov, kompetansetilbud og
  kompetanseutvikling sett fra arbeidstakerside.
 • Gjennomføre en nasjonal, regelmessig undersøkelse blant virksomheter i bredden av
  arbeidsmarkedet om deres kompetansebehov for grønn omstilling
 • Inkludere spørsmål om behovet for ulike utdanninger i NAVs årlige
  bedriftsundersøkelse
 • Igangsette en forskningsbasert utprøving av hvordan registerdata og data fra
  stillingsannonser kan brukes for å studere utviklingen i kompetansebehov for grønn
  omstilling over tid. Metodeutviklingen bør ha som siktemål å være anvendbar også på
  andre temaområder enn grønn omstilling.
 • I samarbeid med utdanningsaktørene vurdere å styrke kunnskapen om hvordan
  utdanningstilbudet relatert til grønn omstilling utvikler seg, på alle utdanningsnivåer.

Les mer og last ned rapporten her