Ny årbok 2020 med studentarbeid frå HVL, Institutt for økonomi og administrasjon

Publisert 2020

[caption id="attachment_7046" align="alignright" width="212"] Framsida HVL årbok studentoppgåver[/caption]

Ei ny imponerande årbok er publisert med alle studentoppgåvene frå bachelor- og masterstudia ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for økonomi og administrasjon - 2020.

For næringslivet, moglege arbeidsgjevarar, fagfeller og nye studentar er dette staden å finne mangfaldet i tema studentane har spesialisert seg i. Boka er sett saman av forskingsposterar der kandidatane presenterer kvar sine bachelor- og masterarbeid.

Nedanfor publiserer vi ein kort presentasjon av dei studentarbeida som fell innanfor kategoriane etikk, samfunnsansvar og berekraft.

Les eller last ned heile årboka for 2020 (pdf)


MASTEROPPGÅVER, Campus Bergen

Grobunn for sosialt entreprenørskap En komparativ casestudie av Norge og Sør-Afrika Christine M. G. Eng & Frida Olsen Engedahl

Hva skaper og karakteriserer grobunnen for sosialt entreprenørskap og sosiale virksomheter i Norge og Sør-Afrika?

Problemstillingen ble besvart med utgangspunkt i to empiriske case fra Norge og Sør-Afrika bestående av 23 kvalitative intervjuer.

---

Ulike typer arbeid i plattformøkonomien Magnus Krantz Olsen

I litteraturen benyttes en rekke ulike begreper om arbeid i den nye plattformøkonomien. «Crowdsourcing», «work on demand via app», «elancing» et blant begrepene som benyttes, men hva er egentlig forskjellen mellom de ulike begrepene som benyttes?

---

Velferdsstaten i en app? En studie av Nyby som sosialt entreprenørskap for å løse velferdsstatens utfordringer. Mohammed Nazar

Hvordan kan Nyby bidra til å løse velferdsutfordringer ved hjelp av teknologi? Hvilke utfordringer knytter seg til slike løsninger? Hvordan implementeres og spres innovasjonen? En kvalitativ studie basert på 9 dybdeintervjuer fra fire fylker.

---

Elektrifisering av norsk skipsfart: Utbygging og adopsjon av landstrøm i Bergen Havn Nora Modesta Hvide og Ingeborg Ese Haga

Hva er ulike aktørers hindre og drivere i utbygging og adopsjon av landstrøm i Bergen havn?

En kvalitativ lengdesnitt-casestudie. Geels sitt flernivåperspektiv (MLP) er brukt som støtte i arbeidet med å identifisere og analysere hindre og drivere som en nisjeteknologi møter når den skal løftes til regimenivå.

---

Co-creation for the adoption of smart technologies in the public sector For energy efficiency in a Norwegian county municipality David Sjåstad & Sindre René Frydstad

Which barriers prevents public upper secondary schools adopting smart technologies to reduce energy consumption during the operational phase?

---

Drivere og barrierer for omstilling En komparative casestudie av hurtigladeutbygging i fylkene Vestland og Troms og Finnmark Stine Marie Torsvik og Rebecka Nyland

Hvorfor er det så store forskjeller i utbyggingstakt av hurtigladere mellom fylkene Vestland og Troms og Finnmark?

---

BACHELOROPPGÅVER

Bachelor, Campus Bergen:

Åpen innovasjon og nettverkssamarbeid for det grønne skiftet Ingvild Krokvik Mikkelsen og Henriette Johannessen Ulltang

På hvilken måte kan åpen innovasjon og nettverkssamarbeid hjelpe BKK å akselerere det grønne skiftet?

---

Håndtering av flybonuspoeng opptjent i arbeid Virkning av lovendringene vedrørende naturalytelser Torjus Olsen Aamlid, Fredrik Almeland, Jonas Andreassen og Sondre Dingsør

Institutt for Økonomi og Administrasjon, fordypning Regnskap og Skatt

Globalisering av næringslivet har ført til at tjenestereiser er blitt en større del av arbeidshverdagen. Bonuspoeng tilflyter den enkelte arbeidstakeren, noe som gjør at man kan få lukrative fordeler i tilknytning til sitt arbeid. Som følge av de nye lov- og forskriftsformuleringene er arbeidsgiver ansvarlig for innrapportering av arbeidstakeres private bruk av bonuspoeng.

---

Rapporteringspliktiges etterlevelse av reglene om politisk eksponerte personer i hvitvaskingsloven (2018) Patrick Klubben Lavik, Marius Lee Midtbø-Hjelvik, Mathias Magenbauer, Severin Synnevåg

Praktiserer regnskapsførerselskapene og bankene hvitvaskingslovens bestemmelser om kartlegging av politisk eksponerte personer i tråd med intensjonene fra lovgiver? Hvitvasking er et svært aktuelt tema i dagens samfunn. I 2018 ble den nye hvitvaskingsloven innført med bakgrunn i endringer i EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. I den nye loven ble begrepet politisk eksponerte personer utvidet til å også gjelde nasjonale kunder. Vi ønsket å gå i dybden på praktiseringen av bestemmelsene for disse personene.

---

Regnskapsførers lagrings- og slettingsplikt Thibiga Kuddyar, Kristine Solheim & Amalie Ørjansen

Etterlevelse av regnskapsførerselskapers plikter til registrering, lagring og sletting av opplysninger og dokumenter etter hvitvaskingsloven.

---

Digitalisering i banknæringen En kvalitativ studie av endring i arbeidshverdagen i en sparebank i Vestland fylke Andreas Kolseth, Jørgen Unneland Larsen, Ruben Skrede, Alexander Moene Podolski

Der det tidligere har vært krav til bankansattes kunnskap innenfor økonomi og rådgivning, etterspør næringen nå kompetanse innenfor teknologi, analyse og forretningsutvikling. Med utgangspunkt i dette dannet vi problemstillingen: «Hvordan har digitalisering påvirket bankansattes arbeidshverdag?

---

HRM og ansiennitet Sindre Herland, Maren Sognefest, Adrian Tjomsland & Sindre Veseth

Enkelte bedrifter mister stadig medarbeidere, og søker nye i tilsvarende tempo, mens andre bedrifter virker å være representert av de samme ansatte i årrekker. Optimera AS viser et eksempel på at det er mulig å bevare sine ansatte over lang tid, på tross av motsigende trender ellers i næringslivet. Oppgaven tar for seg dette, og undersøker hvilke faktorer som har hatt betydning for de lange arbeidsforholdene.

---

Det grønne skiftet i avfalls- og gjenvinningsbransjen Henriette Oldervoll Fosse & Karoline Østgård

Hvordan har det grønne skiftet påvirket den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen? Et sentralt steg i den grønne omstillingen er overgangen til sirkulærøkonomi. Avfalls- og gjenvinningsbransjen ha en viktig rolle i en slik omstilling. Bransjen har dannet et veikart med anbefalinger og mål for omstillingen. Formålet med studien er å kartlegge endringer, og diskutere om disse er en konsekvens av den grønne omstillingen.

---

Effektene av digitalisering i banknæringen En kvalitativ casestudie av Nordea Maren Øverli, Simen Lilletvedt Årsland, Jannicke Soltvedt & Simon Tobiassen Stikholmen

I bankbransjen har digitale løsninger ført til en enorm økning i effektivitet og redusert behovet for fysiske kontorer. Følgende problemstilling er utledet: Hvilke strukturelle endringer har digitalisering ført til, og hvordan kan kulturen påvirke endringsprosessen?

---

Fra samfunnsoppdrag til ansvarlig næringsliv Thomas Endresen Aase, Didrik Eide Clausen & Fredrik Skjelvik Hjelmtveit

Hvordan jobber Vinmonopolet med samfunnsansvar og ansvarlig næringsliv?

Vinmonopolet AS er et heleid, statlig selskap med enerett på salg av alkoholholdig drikke over 4,7%. Vi ønsket derfor å se nærmere på hvordan et statlig eid selskap, med monopol i markedet, håndterer sitt samfunnsansvar

---

Bachelor, Campus Haugesund

Hvordan har Nærpolitireformen påvirket politiet og samfunnet? Forfattere: Ingvild Nevland & Madlen Shelcott

Hvordan oppstår en reform slik som Nærpolitireformen og på hvilke måter har Nærpolitireformen endret strukturen og hverdagen til politiet. På hvilke måter har nærpolitireformen forandret politiet, og hvordan har dette hatt innvirkning på samfunnet?

Når integrering fungerer -erfaringer fra en barnehage Anne Grete Lilleland, Bashir Ahmad og Moulay El Yazid Benali

Hvordan har de flerkulturelle ansatte i Førresfjorden barnehage blitt integrert inn i organisasjonen. Førsteinntrykket var at de tilsynelatende var godt integrert. Hva fikk integreringen til å fungere, og hvor godt stemte førsteinntrykket?

---

Nyansattes opplevelser og arbeidsgivers intensjoner - opplæring av nyansatte ved sykehjem Synnøve Susanna Osland

Hvordan opplevde de nyansatte opplæringen de fikk på sykehjemsenheten, og hvordan påvirket det faktorer som helse, tilhørighet og motivasjon?

Samsvarer rammene for opplæring som arbeidsgiver på enheten har intensjoner om å tilby sine ansatte med den som faktisk praktiseres?

---

Kvaliteten på leder og medarbeider relasjonen og medarbeiders arbeidsmotivasjon Marie K. Apeland, Hans G. Krokedal og Ida M. S. Nilsson

Hvordan har kvaliteten på leder og medarbeider relasjonen en påvirkning på medarbeiderens arbeidsmotivasjon? I oppgaven bruker vi kvalitativ metode for å samle informasjon om kvaliteten på relasjonen mellom leder og medarbeider, og medarbeiders arbeidsmotivasjon. Dette ble gjort gjennom en rekke dybdeintervjuer blant ansatte på Hydro Karmøy.

Estimering av implisitte priser for miljøvariabler. En empirisk analyse ved bruk av data fra Haugalandet Tom Lund-Andersen og Cristina B. Tvihaug.

Hva er de implisitte prisene for miljøvariabler for en bolig? Inkluderte miljøvariabler var utsikt, støynivå, avstand til sjø, sjøfeste, solforhold, strandlinje og turmuligheter. Har de en positiv eller negativ innvirkning på boligprisen?

---

Hva betyr kunstig intelligens for regnskapsbransjen? Gunnar Svela og Magnus Notland

Hvilken betydning har kunstig intelligens i regnskapsbransjen i dag og hvilken betydning vil kunstig intelligens få for bransjen i nærmeste fremtid (1-3 år). Intervju av fire nøye utvalgte informanter der alle har inngående kunnskap innen teknologi og regnskap.

---

Bachelor, Campus Sogndal

Nøkkelen til gull. En case-studie om hvordan identitet, autonomi og lederstil påvirker omdømme Kari Fridtun Aarekol

Hvordan påvirker interne omdømmedrivere omdømme ved en avdeling lokalt i Sogn og Fjordane. Et enkeltcase-studie, der det ble gjennomført semistrukturerte dybdeintervjuer med fem informanter.

---

Bærekraftig business En sammenligning av bærekraft-satsingen i to bedrifter Benedikte F. Aardal, Ingvild S. Dahl & Mathea S. Dynn

Hvordan engasjerer bedriftene seg i en bærekraftig utvikling gjennom strategi? I hvilken grad stiller interne og eksterne faktorer inn på deres måte å fremme bærekraftig drift? Mange bedrifter driver bærekraftig fordi de føler seg «tvunget» til det, og ikke fordi de faktisk selv ønsker det. I hvilken grad stemmer bedrifters bærekraftige strategier, mål og visjoner overens med deres faktiske handlinger?

---

Elevers opplevelse av samfunnsansvar ved Nordfjord Folkehøgskule Susanne Elholm Eng

En kvantitativ studie. Fra og med skoleåret 20/21 finnes det blant annet ingen utenlandsturer med fly i regi av skolen. Har skolens fokus på samfunnsansvar noe å si for at elevene velger Nordfjord Folkehøgskule?

Korrupsjon og underslag i norsk næringsliv Ingrid Raa Hauge og Andreas Borlaug Horvei

Studien baserer seg på innsamling av kvalitativ primærdata, i form av semistrukturerte intervju med seks ulike respondentar. Studien ser nærmare på ulike former for økonomisk kriminalitet i Noreg, og årsakene til at nokre individ og bedrifter vel å ta del i denne typen kriminalitet.

---

Effekter av digitalisering Silje Ikonomopolis Fossberg & Sandra Ågotnes Lærum En kvalitativ casestudie av effekter på menneskers samhandling og motivasjon ved Høgskulen på Vestlandet.

---

Bærekraftig innovasjon i Sogndal Kommune Martines Vik, Linda Guddal & Mari Tronrud

For å nå disse bærekraftsmålene må næringslivet gjennom en grønn omstilling, i tillegg til å ta vare på og skape nye arbeidsplasser. Studien ser nærmere på næringslivet i Sogndal Kommune og undersøker om innovasjonsnettverk er et effektivt virkemiddel for bærekraftig næringsutvikling.

---

Svarte pengar i norsk næringsliv Ein kvalitativ studie om kvitvaskingsaktørar i norsk næringsliv og kva modusar dei nyttar Ingeborg Stuberg, Kristine Bruheim

Føremålet med oppgåva er at rekneskapsførarar og andre rapporteringspliktige lettare skal kunne identifisere kvitvaskarar og enklare oppdage mistenksame forhold som skal innrapporterast til Økokrim.

---

Kvitvaskingslova i teori og praksis - Ei kvalitativ undersøking av rekneskapsførarar sine kundetiltak Trine Husdal og Maria Schønning Vigdal

Kva kundetiltak skal rekneskapsførarar utføre etter kvitvaskingslova, og kva som blir gjort i praksis? I samband med dette ser studien også på følgjande delspørsmål:

– Kva for rekneskapsførarar gjennomfører kundetiltak?

– Er det ein forskjell i haldning og utføringa av kundetiltak i by og bygd?

---

Hvordan kunne en av norgeshistoriens største narrespill gå så langt? En casestudie av regnskapsmanipulasjon i Finance Credit Silje Sva, Johanne Ryland og Lena Lilledal

Hvordan klarte Finance Credit å villede lånekreditorene til å gi lån ved å manipulere regnskapene over en lengre periode?

---

Hvitvasking Omfanget av hvitvasking i eiendomsmegling bransjen Therese Sekse & Tuva Omberg Melsom En kvalitativ studie basert på dybdeintervjuer med fem personer med erfaring som eiendomsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere og fullmektiger.

---

Kan digitalisering og «selg selv» tjenester erstatte den tradisjonelle eiendomsmegler? Hva er viktigst; trygghet eller enkelhet? Marius Rygh, Christian Ørdal og Kristian Haarklau

Det dukker stadig opp nyetablerte foretak som opererer med en fast lav pris mot at selger må gjøre noe av jobben selv under boligsalget, hva synes kundene og meglere om dette?

---

Etikk og samfunnsansvar i cruisenæringen Elisabeth Fredriksen, Joakim Føreid Fredriksen, Lars-Martin Hansen

Etiske utfordringer i cruisenæringen; Hvordan forholder cruiseaktører seg til dem?