NOKUT-rapport om bachelor ingeniørfag bygg: trenger ‘dreining mot akademisk kultur’

NOKUT har gjennomført tilsyn med bachelor ingeniørfag bygg ved åtte institusjoner. Tilsynet ble utløst etter en bred gjennomgang av data fra 2015 og 2016 i Database for høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret. Indikasjoner i disse dataene samt bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt fra studenter førte til at nettopp bachelor ingeniørfag bygg ble valgt ut for tilsyn. Rapporten oppsummerer at dette "ser ut til å være en treffsikker metode for valg av tilsynsobjekter".
Særlig merker panelet seg svakheter ved fagmiljøene og forskningen som drives av dem, som de knytter til at flere av institusjonene ikke har førstestillingskompetente i hovedstilling i de sentrale delene av studiet. Dette er noe som må dokumenteres av fem institusjoner. Dessuten mangler flere institusjoner ordninger for å kontrollere at alle studietilbud er i tråd med studietilsynsforskriftens krav.
NOKUT kommenterer at fagmiljøene er godt forankret i arbeidslivet, med ansatte med relevant yrkeserfaring. Institusjonene heller i følge rapporten "nærmere mot ingeniørprofesjonen enn mot akademia". Det foreslås at de da må gjøre justering som innebærer "en liten dreining mot den akademiske kulturen".
Tilsvarende antydes det at forskningen som drives er for lite rettet mot de byggrelaterte områdene, mens det forskes tilstrekkelig på naturvitenskapelig disiplinfag.