Energikommisjonen vil ha mer av alt

Ytre Vikna vindpark. Foto: Kommunikasjonsavdelingen NTFK, lisens CC BY 2.0
Ytre Vikna vindpark. Foto: Kommunikasjonsavdelingen NTFK, lisens CC BY 2.0*
Ytre Vikna vindpark. Foto: Komm.avd. NTFK. CC BY 2.0

Energikommisjonen har si sin rapport kartlagt energibehov og muligheter for økt energi i Norge. Et mål har vært å sikre at Norge fortsatt har overskuddsproduksjon av kraft og rikelig tilgang på fornybar energi. Dette skal gi fortsatt konkurransefortrinn for norsk industri.

Blant tiltakene kommisjonen foreslår:

  • Utarbeide en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering for alle sektorer, med virkemidler og mål som er etterprøvbare.
  • Utløse det store potensialet for å utnytte mer overskuddsvarme fra industrien.
  • Gjennomføre et nasjonalt løft for å redusere kraftbruken i bygg.
  • Utnytte mulighetene for økt bruk av fjernvarme og varmepumper.
  • Vannkraft bør opprustes og utvides, det bør investeres i pumpekraftverk, og det bør vurderes om behovet for forsterket flomvern kan kombineres med økt produksjon. Flertallet mener at staten og produsenter bør inngå frivillige avtaler om utbygging av 7 TWh ny vannkraft.
  • Utbygging av vindkraft på land kan i større grad utløses ved at kommunene får en større andel av verdiene som skapes.
  • Utbygging av vindkraft til havs må raskt komme i gang, tidlig naturkartlegging må iverksettes og det bør legges en langsiktig og helhetlig plan både for havvind og havnett. I starten bør staten inngå langsiktige kontrakter med utbyggerne. Flertallet mener at utbyggingen av bunnfast havvind i første fase bør utvides fra 1,5 GW til 3 GW.
  • Utbygging av solkraft bremses i dag av en rekke barrierer, og det haster med å utvikle en mer helthetlig regulering som legger til rette for både solkraft på bygg og bakkemontert solkraft.
  • Søknadsprosesser bør forenkles.

Les mer på regjeringens nettside