Disputas om etikkfag i økonomi og administrasjon

Cathrine Borgen med Tom Skauge og Solveig Reindal. Foto. Tom Skauge
Cathrine Borgen med Tom Skauge og Solveig Reindal. Foto. Tom Skauge*
Cathrine Borgen disputerte torsdag 25. april for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandling om etikkundervisning i økonomisk-administrativ utdanning.

Tidlig på 2000-tallet førte store finansskandaler nasjonalt og internasjonalt til økt oppmerksomhet på etisk kompetanse i næringsliv og samfunn. Blant annet Enron skandalen, starten på finanskrisen i USA og Terra skandalen i Norge.

I etterkant av skandalene ble det stilt spørsmål til hvilket ansvar og rolle de økonomisk-administrative utdanningene har for å forhindre uetisk adferd som rammer samfunn og enkeltmennesker.

Etter finansskandalene og andre uetiske avgjørelser i næringslivet har etikk som fagområde fått sin plass i undervisningen. Nå dreier ikke lenger diskusjonene seg om studentene skal ha etikkundervisning, men om undervisningens hva og hvordan. Spørsmål som er sentrale i Borgens avhandling er derfor hva skal studentene lære, hvordan skal de lære det og hva det er som påvirker hva studentene møter i undervisningen.

Cathrine Borgen er ansatt ved NLA Høgskolen. Hun har arbeidssted i Kristiansand og har vært ansatt som høgskolelektor ved Hauge School of Management, NLA Høgskolen. Hun disputerte i doktorgradsstudent ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Komiteleder har vært Øyvind Glosvik, HVL. Opponenter var Professor Johan Berlin, Högskolan Vast og Førstemanuensis emerita Eva Schwencke, OsloMet

Veiledere var Tom Skauge, HVL, Solveig Reindal, NLA  og Fredrique Brossard Børhaug NLA/VID.