Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk, 22.-23.mai 2014

Årets tema: Utdanningenes rolle i og ansvar for etikk i undervisning.

Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag.
Vi begrenser ikke oppmerksomheten til spesialiserte etikk-kurs, men vil også å rette oppmerksomheten mot den mer implisitte etiske komponenten i undervisningen generelt, enten den foregår i klasserommet eller i praksisperioder. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer yrkesutøveren må være oppmerksomme på, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter. Konferansen henvender seg til mange ulike profesjonsutdannere. Disse gruppene vil ha ulike utfordringer for sin etikkundervisning, men ofte vil ens egen yrkesgruppers utfordringer og løsninger bli synlige gjennom sammenligning med andre.

Konferansen er åpen for alle interesserte. Formålet med nettverket er å skape kontakt mellom personer som arbeider med profesjonsetikk og bidra til å utvikle pedagogisk og forskningsmessig kompetanse på feltet.

Årets workshop arrangeres i samarbeid med Program for anvendt etikk ved NTNU på Falstadsenteret utenfor Trondheim.

Tid: 22-23 Mai 2014.