UHR støtter åpen publisering av forskning

Universitets og høgskolerådet mener at offentlig finansiert forskning må være tilgjengelig for alle. Rådet slutter seg til Plan S, initiativet for åpen publiserng av forskning, som ble lansert av Science Europe 4. september. Planen krever at vitenskapsfolk og forskere som får offentlig støtte til sin forskning publiserer forskningen på åpne lagringssteder (repositories) på nettet.

Planen består av 10 prinsipper som omhandler åpen lisensiering, fri tilgang, at finansiering av publisering skal dekkes av institusjonene – ikke forskeren, og at det skal stimuleres til opprettelse av nye tidsskrifter basert på åpen publisering (kilde Wikipedia). Prinsippene skal i hovedsak innføres fra 2020.

I vedtaket fra styret i Universitets- og høgskolerådet heter det:

“[...] UHR [er] svært tilfreds med at Norges forskningsråd nå legger opp til en bred nasjonal høringsrunde om Plan S. Vi stiller oss bak formålet om å gjøre offentlig finansiert forskning åpen og tilgjengelig for alle. Vi er også enige i at den beste framgangsmåten er å arbeide for en endring av forlagenes modell for finansiering av vitenskapelige artikler. Målet er å legge til rette for at forskerne får tilgang til data og mulighet for sikker lagring av data, nødvendige lesetilganger og fortsatt muligheter til å publisere i tidsskrifter av god kvalitet.   

Rådet oppretter ei gruppe som skal utrede nærmere hvilke utfordringer man vil støte på når hele kunnskapssystemet skal åpnes. Forlagene oppfordres til å “bli med på det som er den beste og mest rasjonelle løsningen, nemlig at de endrer finansieringsmodellene sine”.

Les mer på uhr.no