Tillit – grunnleggende mellom helsepersonell og pasient

– En grobunn av tillit kan danne basis for et fungerende samarbeid mellom den behandlende part og pasienten. Møysommelig arbeid der helsepersonell anvender sin fagkunnskap i kombinasjon med forståelse av pasienten sine erfaringer og behov kan bidra til å utvikle dette samarbeidet. Dette skriver Øyvind Jank, spesialsykepleier og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid i en artikkel i Dagens Medisin.
God kommunikasjon er avgjørende, mener Jank. – Et tidsavgrenset møte i helsevesenet innebærer mer enn observasjoner og vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes. For at formålet med behandlingen kan fremstå som tydelig og realistisk, vil tillit med basis i god kommunikasjon være av betydning.
Han framhever at oppmerksomt lyttende nærvær er viktig for oppbygging av tillit.
– Tillit kan bygges opp og den kan brytes ned. Den må fortjenes og krever gjensidig innsats for å være levedyktig. Tillit må jevnlig vedlikeholdes for at den skal kunne eksistere i samspill mellom mennesker og i forhold til systemer.