Forside » Aktuelt » Tidsskrift for Professionsstudier #31 – Call for Papers

Tidsskrift for Professionsstudier #31 – Call for Papers

PROFESSIONSFORSKNING: Inden for professionsforskning er der almindelig enighed om, at man ikke kan definere en profession præcist, og at man i stedet beskæftiger sig med de træk, der er karakteristiske for de fleste professio- ner. Fx at en profession betegner en gruppe mennesker med en særlig kunnen, som er baseret på vi- denskab og faglig indsigt. I professionslitteraturen findes en række forskellige definitioner, hvoraf nogle har en funktionalistisk tilgang og derfor forstår professionerne ud fra deres ansvar for løsnin- gen af vigtige funktioner og samfundsopgaver.

Sådanne definitioner har fokuseret på, hvordan pro- fessionelle gennem teoretisk viden og individuel erfaring bliver i stand til at udføre særlige opgaver i praksis. Ud fra en funktionalistisk tilgang har det endvidere været sædvanen at skelne mellem de så- kaldte klassiske professioner som medicin, jura, teologi og de såkaldte semiprofessioner – også kaldet velfærdsprofessioner eller relationsprofessioner – som fx pædagog, lærer eller sygeplejerske.

Sådanne funktionalistiske forståelser af professionsforskning er på mange måder formet af teorier og diskussioner, som går langt tilbage i tiden. Det betyder blandt andet, at professionsforskning ofte ta- ger professionerne for givet snarere end at undersøge, hvad fænomenet er udtryk for – fx ved at ana- lysere om nye samarbejdsformer og specialiseringer ændrer grundlaget for, hvordan professioner kan forstås? Det vil sige at undersøge, hvad professioner og professionsforskning egentligt er i dag, og hvilke roller begreberne spiller i praksis?

Temanummeret vil indeholde analyser af professioner og professionsforståelser – traditioner, samar- bejdsformer, specialiseringer, skoledannelser, strømninger – og samtidig diskutere de vekslende må- der, som staten uddelegerer og organiserer skønsmæssigt ansvar og handlekraft til professionelle.
Vi efterlyser på den baggrund artikler, der kan indfri ambitionen om på nuanceret vis og gennem em- piriske eksempler at beskrive, analysere og diskutere de problemstillinger, der knytter sig til professi- onsforskning.

Deadline for artikler er 1. maj 2020. Udkommer september 2020.

  • Deadline for abstracts: 15. marts 2020. Abstracts på max 300 ord, der indeholder titel, forfat- ternavn, forskningsspørgsmål, teori, metode og empirisk felt skal sendes til blok@via.dk).
  • Svar på antagelse eller afvisning af abstract: 25. marts.
  • Første deadline for bidrag: 15. maj (herefter går artiklen til review).
  • Anden deadline for bidrag: 1. juli.
  • Layoutkorrektur: august 2020.
  • Tryk og distribution: september.

Tidsskrift for Professionsstudier er rangeret som niveau 1-tidsskrift på den danske BFI-liste og udløser således BFI-point. Tidsskrift for Professionsstudier er indekseret i DOAJ, Google Scholar, ROAD, Cross- Ref, ProQuest Summon, Ulrichsweb, DBC, DanBib og Bibsys.

Se mere på www.tidsskrift.dk/tipro

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.