Regjeringsoppnevnt utvalg for fortsatt ubevæpnet politi

Bevæpningsutvalget har konkludert: Norge bør fortsatt ha et ubevæpnet politi. Utvalget som er oppnevnt av regjeringen, la i går fram ei rekke anbefalinger, der det bare er i punktet om framskutt lagring at utvalget deler seg.

Leder for utvalget, Anne Kari Lande Hasle, sa ved overrekkelsen av rapporten til justisminister Amundsen, at norsk politi tradisjonelt har holdt seg innenfor den tilbakeholdne tradisjonen i motsetning til en mer militær polititradisjon. Dette mener utvalget har gitt oss et godt politi med høy tillit i befolkningen.

Flertallet på fem – derav to med politifaglig bakgrunn – anbefaler at dagens ordning med framskudd lagring av våpen i kjøretøy beholdes, og forbedres der det er nødvendig. Tidligere leder av beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, går inn for en modell med framskutt lagring av uladd våpen på kroppen.

Utvalget legger stor vekt på at "verdiene i den norske polititradisjonen og de fire prinsippene for politiets makt- og våpenbruk blir integrert og internalisert i hele politiet". De fire prinsippene er: legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet.

Utvalget går inn for utprøving av elektrosjokkvåpen som et nytt taktisk og mindre dødelig våpen.

Samtidig anbefaler utvalget at politiet innfører et mer systematisk arbeid for å registrere og evaluere politiets bruk av skytevåpen for å lære mer av erfaringer, og også systematisk registrering vold og trusler mot tjenestepersoner.

Les mer på politiforum.no