Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Arbeidet har vært organisert med et utvalg oppnevnt av KD, et sekretariat tilknyttet Høgskolen i Oslo, samt arbeidsgrupper med representanter for institusjonene, arbeidslivet og studenter. Ny rammeplan vil gjelde fra studieåret 2011-2012.

Rammeplanutvalget har organisert og styrt en nasjonal prosess som har ledet fram til et forslag til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften gir de overordnede føringene for ingeniørutdanningen. Retningslinjene er utfyllende i forhold til forskriften, og skal være retningsgivende for institusjonenes fagplaner. Retningslinjene skal sikre en nasjonalt koordinert ingeniørutdanning som er helhetlig, profesjonsrettet og forskningsbasert, attraktiv, innovativ og krevende og som har høy faglig kvalitet. Utdanningen skal være internasjonalt orientert.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2011/ny-forskrift-om-rammeplan-for-ingeniorut.html?id=632491
Kjelde: KD