NOKUT reviderer kriteriene for akkreditering

Ifølge NOKUTs nettsider skal KDs nye forskrift utdype endringene i § 2-1 i universitets- og høyskoleloven, som trådte i kraft 1. august 2009. Loven og forskriften fastsetter rammene for NOKUTs myndighet og oppgaver. I tråd med anbefalingene fra komiteen som i 2008 evaluerte NOKUTs virksomhet, er NOKUTs utviklingsorienterte rolle understreket og NOKUT er gitt større fleksibilitet i tilsynsarbeidet.

Den nye forskriften gir også NOKUT hjemmel til å utarbeide retningslinjer for utforming og behandling av søknader og fastsette søknadsfrister. Formålet med søknadsfrister er å effektivisere saksbehandlingen.

Opprinnelig lenke er død. Aktuelt alternativ: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/handlingsrom-for-kvalitet.html?id=594052 Kjelde: NOKUT