Mange barnevernsansatte tilbyr private barnevernstjenester

Etter at det kom fram at private barnevernstjenester er Norges mest lønnsomme bransje, har VG undersøkt hvor mange av barnevernets ansatte som driver egen forretningsvirksomhet innen barnevern ved siden av sin offentlige jobbn. Det viser seg at siste fem år har minst 59 ansatte i barnevernet tilbudt private barnevernstjenester samtidig som de har vært ansatt i barnevernet.

Hele 211 ansatte i barnevernet har eierinteresser eller sentrale roller i virksomheter som tilbyr private barnevernstjenester. Professor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen hevder denne praksisen raskt vil føre med seg etiske og arbeidsrettslige problemer. Han foreslår derfor et forbud mot at ansatte i barnevernet driver forretningsvirksomhet ‘på si’.

– Dette handler om barnevernstjenestens integritet. Selv om vi styrer unna de formelle inhabilitetsreglene vil vi kunne få situasjoner der de som jobber i barnevernstjenesten sitter og vurderer saker som kolleger har vært involvert i på privat basis. Da vil de kunne være tilbakeholdne med å treffe avgjørelser som går på tvers av det kolleger har gjort, fordi det går ut over de kollegiale forholdene, sier Bernt til VG.

Ifølge direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har direktoratet ønsket seg et register over ansattes forretningsdrift, men har fått tilbakemelding fra departementet om  personvernregler umuliggjør et slikt register. I stedet har direktoratet innført klarere interne regler for slik virksomhet.

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil rydde opp. – Vi har varslet Stortinget om at vi ønsker å etablere retningslinjer som kan brukes dersom en arbeidsgiver oppretter et slikt register, sier statssekretær Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Departementets forslag til retningslinjer ble sendt på høring 1. desember i fjor.

Les mer i VG