Fire millioner til bedre kvalitet i ingeniørutdanningene

Ny rammeplan ble fastsatt i februar og er en oppfølging av en evaluering foretatt av NOKUT i 2009, som viste et stort frafall av studenter og at disse hadde for dårlig gjennomstrømming. Dessuten var mange fagmiljø for små og sårbare og forsknings- og utviklingsvirksomheten var relativt begrenset. Målet med den nye utdanningen er  således å øke den faglige kvaliteten, redusere studentfrafallet og utdanne ingeniører som i større grad har den kompetansen arbeidslivet etterspør.

– Skal vi lykkes må det framover være sterkere involvering fra ledelsen ved institusjonene. I tillegg må det bli en mer forpliktende dialog med arbeids- og næringslivet og mer samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon institusjonene imellom, sier Aasland.

Tidligere i år er det bevilget fire millioner til for å sikre en nasjonal prosess som skal bidra til bedre samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom institusjonene.  

–Dette innebærer at vi bruker 8 millioner kroner på ingeniørutdanningen i år. Jeg har både forhåpninger og forventninger til at midlene til sammen vil bidra til mer robuste fagmiljø og mer relevante utdanninger, sier Aasland.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/fire-millioner-til-bedre-kvalitet-i-inge.html?id=636508
Kjelde: Kunnskapsdepartementet