– En myte at stadig flere går på trygd

En fersk forskningsrapport tyder på at påstanden om at stadig flere lever på trygd, er feil. Forskerne , Lars Inge Terum (HiOA, Senter for profesjonsstudier) og Aksel Hatland (Institutt for samfunnsforskning), har skrevet rapporten "Sysselsetting og trygd under arbeidslinja" som viser at trygdeforbruket har ligget stabilt på ca 20% de siste 20 åra.

I motsetning til andre studier, har Terum og Hatland tatt med alle trygdeordninger og regnet alle ytelsene om til årsverk for å unngå dobbelt-tellinger og ta høyde for personer som er delvis trygdet. Resultatet er da at andel årsverk på trygd er konstant, mens andel familieforsørgere på trygd går ned.
Antall årsverk i arbeid har derimot økt mye mer – med hele 34 prosent. Mens andelen på trygd økte gjennom 80- og begynnelsen av 90-tallet, har arbeidslinja som da ble innført på 90-tallet, resultert i at andelen på dagpenger og arbeidsløshetstrygd er redusert, mens andelen på helserelaterte trygdeytelser har økt.
Rapporten diskuterer også økningen blant unge uføre (fra 1,1 til 1,3%) og økt sysselsetting blant innvandrere fra EU-land. Arbeidslinja medfører at saksbehandlerne i NAV for stor makt, men ifølge forskerne vet vi lite om hvordan denne makten utspiller seg i praksis.
Les mer om rapporten på HiOA