Alvorlig kritikk av politiet i Monicasaken – Utfordring for politikammer eller profesjon?

Av Tom Skauge, leder for profesjonsetisk nettverk i Norge

En uavhengig granskning av politiets rolle i Monica-saken i Bergen konkluderer med sterk kritikk av politiledelsen. Arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven i sin behandling av varslersaken.


En fortolkning av rapporten er at Hordaland Politikammen har hatt særlig dårlig ledelse og særlig vanskelig arbeidsmiljø. En alternativ tolkning er at det sterke kravet til lojalitet i politiet ikke gjør at saken bare gjelder ett politikammer, men kan være et systemproblem. Sammen med offisersprofesjonen har politiet en særlig sterk kobling mellom profesjon og organisasjon. Politikammer og politikorps er tett sammenvevet.

I andre profesjoner – som hos leger eller jurister – vil profesjonsautoritet ofte være atskilt fra autoritet i organisasjonens linje. En økonomiutdannet sykehusdirektør må være ydmyk overfor faglige vurderinger fra en erfaren lege.

Den sterke koblingen mellom organisasjon og profesjon i Politiet gjør det systematisk krevende å forholde seg til kritikk fra undergitte. Tilfeller av faglig uenighet kan fort bli klassifisert som illojalitet og ordrenekt. Dette kan være verd å huske når nå kritikken mot de enkelte politiledere ved Hordaland Politikammer tiltar i styrke.

Faglig autoritet og linjeautoritet er lett å forveksle. Krav til samhold og lojalitet kan være en utfordring for brukerne av mange profesjoner. Politiet er blant de kunnskapsbærerne der viktig faglig flerstemthet lett blir forvekslet med uorden i rekkene.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Hordalandspolitiet-brot-loven-3387687.html