Vellykket sommerskole

17 studenter deltok på kurset som HiB gjennomførte i samarbeid med Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB. Bergen Summer Research School (BSRS) er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NHH, CMI og HiB.

Globale perspektiv

Tre internasjonale lærere gav kurset en global horisont. De sammenlignet forholdet mellom profesjon, utdanning, brukere og samfunn i et historisk perspektiv og illustrerte variasjoner mellom ulike kulturer og mellom Sør og Nord.

Professor Konrad K.Jarausch fra University of North Carolina at Chapel Hill viste hvordan en rekke profesjoner allierte seg med nazistene og hvordan etiske prinsipper ble forlatt under andre verdenskrig.

Dr. Francis Appiah, generalsekretær i National Peer Review Mechanism (APRM) viste hvordan demokrati var en forutsetning for utvikling av profesjoner som hadde tillit i befolkningen og vise versa hvordan faglig kvalitet i profesjoner og profesjonaliseringsprosesser er en forutsetning for demokratisk utvikling.

Professor Camilo Perez-Bustillo, professor ved Autonomous University of Mexico City (UACM) drøftet juristprofesjonens rolle i utvikling av menneskerettighetene. Han mente folkebevegelsene var langt viktigere for styrking av menneskerettighetene enn juristene globalt.

Lokalt samarbeid

Kursledere var 1. am. Tor Halvorsen, UiB og 1.am. Tom Skauge, HiB.

Fra HiB presenterte 1. am. Anne-Mette Magnussen funn fra sin studie av høyesterett som lovfortolker og lovgiver.

Professor Kjell Underlid la frem funn fra sin studie av hvordan fattige i Norge opplever sitt liv og sin hverdag.

Professor Thorolf Kruger introduserte et helt nytt studie da han foreleste om profesjonenes estetikk.

1. am. Janet Harris drøftet aktuelle kunnskapsspørsmål innen forskning på helse og forhold mellom helse og fattigdom. Hun viste bl.a. hvordan ulike metodetradisjoner står mot hverandre innen evidenstradisjonen idag.