Tidsskriftet Vardøger om energi og klima

Tidsskriftet Vardøger har kommet med nummer 35 om Klima og energi. Blant innholdet kan nevnes intervju med Knut H. Alfsen om Kinas miljøpolitikk, Elmar Altvaters diskusjon av sammenhengen mellom økonomisk vekst under kapitalismen og antropocen-begrepet i klimavitenskapen, samt Rune Skarsteins diskusjon rundt mulighetene for at det kapitalistiske systemet igjen skal kunne  basere seg på grønn energi, slik det gjorde i sin tidlige fase, før fossile drivstoff satte en helt annen fart i utviklingen.

Tre forfattere har viet artikler til forslaget om en Karbonavgift til fordeling (KAF): opphavsmannen James Hansen, John Bellamy Foster og Anders Ekeland.

 • Lars Mjøset: Kapitalistisk systemrisiko, energiregimer og klimakrise
 • John R. McNeill: Atmosfærens historie i kortform
 • Rolf Peter Sieferle: Energisystemet – et grunnbegrep i miljøhistorien
 • Rune Skarstein: Frå grøn til fossil kapitalisme – og attende?
 • Elmar Altvater: Økonomisk vekst, globalisering, antropocen
 • Knut H. Alfsen: Miljøproblemer og miljøpolitikk i Kina (intervju)
 • James Hansen: Om nødvendigheten av en karbonavgift til fordeling
 • John Bellamy Foster: James Hansens strategi for å avverge klimaendringene
 • Anders Ekeland: Karbonavgift til fordeling – i Norge?
 • Richard Smith: Søvngjengeri mot stupet. Kapitalismens ødeleggelse av livet og jorda
 • Knut H. Sørensen: Kostnadseffektivitetens klamme ånd: Konsekvenser av den samfunnsøkonomiske formateringen av klimapolitikken
 • Andreas Ytterstad: Seieren følger våre faner? Hvordan gjøre klimakampen til fagbevegelsens jobb nummer én?

Tidsskriftet kan bestilles fra vardoger.no
Vardøger er et vitenskapelig tidsskrift med særlig vekt på politisk økonomi og samfunnsanalyse. Artiklene i tidsskriftet er fagfellevurderte. Tidsskriftet springer det ut av en kritisk marxistisk tradisjon fra slutten av 60-årene, med vekt på empirisk funderte analyser og kapitalismekritikk.