Tidsskrift for professionsstudier med ‘Call for papers’: tema profesjonsidentitet

Forside af Tidsskrift for professionsstudier
Forside af Tidsskrift for professionsstudier*
Tidsskrift for professionsstudier arbeider med et temanummer #36 der de vil belyse, analysere og
diskutere profesjonsidentitet ut fra et profesjonsorientert perspektiv. Tidsskriftet har sendt ut dette Call for papers:

Professionsidentitet
Sociologien har siden Weber og Parsons søgt at teoretisere professioner, og der findes ganske mange bud på, hvad der karakteriserer professioner, og hvordan professionerne ændrer sig som følge af forandringer i krav og vilkår. Som oftest er professionssociologiens blik på professionerne et ude- og ovenfra-blik, der fokuserer på, hvad der karakteriser, samler og adskiller professionerne.
Men hvordan er det at være en del af en profession? Hvorfor, hvordan og hvornår bliver det en del af identiteten? Det er det, som professionsidentitetsbegrebet søger at give svar på. Professionsidentitetsbegrebet har en kortere historie end professionsbegrebet, de teoretiske udlægninger er stadig tentative, om end der hersker bred enighed om, at forståelser af hvordan mennesker udvikler en professionsidentitet, og hvilke betydninger professionsidentiteten har for, hvordan man går til arbejdet og spørgsmål om at blive eller forlade en profession, er væsentlige både for praksis og forskning.

Men hvordan kan professionsidentiteten undersøges og teoretiseres? Det vil vi forsøge at undersøge i dette temanummer af Tidsskrift for Professionsstudier. Til temanummeret efterlyser vi artikler, der analyserer og diskuterer de problemstillinger, der knytter sig til professionsidentitet. Det kunne være spørgsmål som:

  • Hvad skaber en professionsidentitet, og hvilke forhold har begrebet til professioner og professionsuddannelser?
  • Er der forskelle i professionsidentiteter på tværs af forskellige professioner?
  • Hvordan påvirker forandringer i rammer og vilkår for professionsudøvelsen professionsidentiteten?
  • Hvordan spiller grunduddannelserne ind i dannelsen af en professionsidentitet?
  • Er dannelsen af en professionsidentitet et efterstræbelsesværdigt ideal, eller er professionsudøvere bedre tjent med at adskille profession og person?

Med temanummeret har vi således en samlet ambition om på nuanceret vis at belyse, analysere og diskutere professionsidentitet ud fra et professionsorienteret perspektiv.

Tidsskrift for Professionsstudier er rangeret som niveau 1-tidsskrift på den danske BFI-liste. Tidsskrift for Professionsstudier er indekseret i DOAJ, Google Scholar, ROAD, CrossRef, ProQuest Summon, Ulrichsweb, DBC, DanBib og Bibsys. Se eventuelt mere på www.tidsskrift.dk/tipro.

Spørgsmål kan rettes til ansvarshavende redaktør Martin Blok Johansen ().