Skolemelding med profesjonsperspektiv

Kunnskapsdepartementet la fredag frem St.meld. Nr. 31 (2007-2008): Kvalitet i skolen.

Meldingen beskriver sterke og svake sider ved norsk grunnskole. Regjeringen er bekymret for at kvaliteten på viktige områder ikke er god nok og for at ferdighetene i flere fag blir svekket. Fra Pisa-undersøkelsene er det kjent at norske elever er svakest i Norden på lesing, regning og naturfag. Regjeringen drøfter i meldingen tiltak som "skal bidra å heve kvaliteten på utdanningen så snart som mulig".

Skolemeldingen leggger på flere områder et profesjonsperspektiv til grunn. Den viser blant annet til at "lærerne er blant de profesjonsutdannede i Norge som i minst grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap i utøvelsen av faget".

Almennlæreren blir også kritisk drøftet i meldingen og blant annet sammenlignet med lektorene som har faglig fordypning på master- eller hovedfagsnivå. Kunnskapsledelse og skoleledernes kompetanse er også sterkt fremhevet i meldingen. Meldingen slår fast at Regjeringen ønsker "klarere nasjonal styring".

Last ned meldingen her