Økende forskjeller i formue i Norge

De 10 prosent rikeste eide i 2015 55 prosent av all formue i Norge. Til sammenligning var tilsvarende tall i Danmark 64 prosent, i Storbritannia 52 prosent og i USA 79 prosent. I Norge hadde de 10 prosent rikeste i gjennomsnitt 5,5 ganger så stor formue som gjennomsnittsnordmannen. Statistisk Sentralbyrå har publisert en analyse av formuesulikhet i Norge 1995–2016, som viser at forskjellene øker – spesielt i formue. Den rikeste prosenten hadde 21 ganger så stor eiendom som gjennomsnittsinnbyggeren.

Når det gjelder inntekt, høstet den rikeste prosenten 8 prosent av det totale markedsinntektene (arbeids- + kaptalinntekt). De rikeste 10 prosentene høstet 28 prosent av de totale inntektene.

Gini-koeffisienten viser hvor stor forskjellene er i et samfunn, ved at tallet 1 ville indikere at 1 person eide absolutt all eiendom, mens 0 betyr at all eiendom er fullstendig likt fordelt mellom innbyggerne. I Norge har Gini ligget over 0,6 helt siden 1995, men spesielt siden 2012 har den økt. I 2015 var Gini oppe i 0,72.

Les mer på SSB