NENT: Prioriter forskning for omstilling, ellers er petroleumsforskning etisk uforsvarlig

Petroleumsforskning er forskningsetisk urforsvarlig dersom den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås. Dette er konklusjonen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i uttalelsen de kom med idag.

Universitetet i Bergen ba i januar 2014 NENT om å vurdere forskningsetiske problemstillinger rundt petroleumsforskningen. Foranledningen til forespørselen var en tildels skarp debatt ved universitetet om petroleumsforskningen, og spesielt rundt forskningssamarbeidet med Statoil. Dette selskapet finansier petroleumsforskning ved norske forskningsinstitusjoner med 270 millioner kroner i året. Av disse er 85 millioner knyttet til Akademia-avtalene.
NENT berømmer studentgrupper, enkeltforskere og Universitetet i Bergen for å ha bragt saken fram. Men utvalget etterlyser samtidig en mer reflektert diskusjon ved universitetene om de etiske problemstillinger ved petroleumsforskningen, spesielt faren for at forskningen kan virke konserverende og altså hindre nødvendig omstilling av samfunnet. Utvalget mener at både forskningsinstitusjonene og finansieringskildene har et ansvar for å vurdere helheten i forskningen, slik at forskning til omstilling blir prioritert. Uten dette kan petroleumsforskningen blir etisk uholdbar.
Komiteen oppfordrer til videre diskusjon om temaet, og vil invitere universiteter og bevilgende instanser til et åpent møte til høsten der spørsmålet blir tatt opp i full bredde.
Les mer i Bergens Tidende.
Les hele rapporten på De nasjonale forskningsetiske komiteene.