Årskonferanse for profesjonsetikk: Etiske trusselbilder og profesjonell respons

Profesjonsetisk Nettverk arrangerer sin årskonferanse 2015 på Høgskolen i Bergen, Kronstad, 20-21 mai 2015.

Invitasjon til erfaringsutveksling for lærere, forskere og praktikere.

Frist for ferdig paper: Mandag 4. mai

OBS: Frist for påmelding gikk ut 18. mai kl 12.00!

Sted: Konferansen arrangeres på Høgskolen i Bergen rom E106 (Aud 11), Kronstad.
Papersjesjonene går parallelt i Aud 6 (D122) og E106 (Aud 11).

Merk: Konferansen starter dagen etter konferansen om omsorgsteknologi ved HiB.

Deltakeravgift kr 900,- inkluderer faglig program, lunsj og kaffepauser.
Middag koster kr 500,-.

Overnatting
Et antall rom for konferansedeltakere er reservert på Thon Bristol Hotell, midt i sentrum av Bergen, på Torgallmenningen 11.
Prisene er kr 1795,- for standard enkeltrom og kr 1995,- for standard dobbeltrom. For å få hotellrom til denne prisen, må bestilling gjøres via påmeldingsskjemaet.
Fra byparken et kvartal fra hotellet tar bybanen deg direkte til konferansen.
Mer om Thon Bristol Hotell her.

Program Papers (pdf)

Etiske trusselbilder og profesjonell respons på individ-,
organisasjons- og samfunnsnivå

(Teksten er oppdatert pr 25.1.2015)
Max Weber foreslo et skille mellom formålsrasjonelle og verdirasjonelle handlinger. Formålsrasjonalitet gjelder effektiv måloppnåelse. Verdirasjonalitet kan gjelde hvilke testende premisser yrkesutøvere og virksomheter tar i bruk for å velge etisk og faglig forsvarlig strategi for sitt arbeid: Ja, vi skal nå våre mål. Men, vi skal bruke akseptable virkemidler.

Hva er de viktigste etiske trusselbilder som yrkesutøvere, organisasjoner og samfunn står overfor for sine verdirasjonelle vurderinger? Hva er og hva bør være yrkesutøveres problem- og løsningsdefinisjon for etisk atferd? Kan økt vekt på profesjonsetikk motvirke tillitskrisen som mange profesjoner opplever?

Årskonferansen for Profesjonsetisk nettverk 2015 inviterer til bred dialog med erfaringer om profesjons- og yrkesetiske trusselbilder og mulige profesjonsetiske svar.

Vi inviterer til paper og erfaringsutveksling på tre nivå i offentlig og privat sektor.

individnivå blir profesjonsetikk stadig utfordret av ny teknologi og nye hendelser, men også av krevende og kompetente brukere, klienter, kunder eller pasienter. Krav om nye og bedre standarder har vi sett for forskningsetikk ved obduksjon uten samtykke, økt motstand mot overvåkning av ulike slag og krav om innsyn i interne ulykkesrapporter blant annet i Vegvesenet. Norske militære er en yrkesgruppe som de siste 10-15 år har fått nye utfordringer om yrkesetikk. Yrkesutøvere blir påført moralsk stress av ulike slag. Etiske spørsmål forsvinner ofte i teknologiske fortellinger. I noen tilfeller mangler vi språk for moralsk stress i yrkesutøvernes praksis. Forskningsgrupper som Choice Lab ved NHH og tilsvarende ved UiB har utviklet forskning på bl.a. etiske dilemma for enkeltindivid.

profesjons- organisasjons- og foretaksnivå er aktivitet knyttet til etiske retningslinjer, etisk rapportering, sertifisering omfattende. Samtidig er flere sektorer og yrkesgrupper hardt presset av sosial dumping og undergraving av sosiale rettigheter for arbeidstakere. I noen sektorer er arbeidslivskriminalitet så alvorlig at hele bransjer er i krise – som i byggebransjen. Samfunnsansvar med krav til både økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft er nå bredt akseptert i store og mellomstore virksomheter.

Tillit til ulike yrkesgrupper er svært ulikt fordelt. Det foregår en kontinuerlig debatt om storsamfunnet skal styre gjennom profesjoner eller over profesjoner. Lærerne er en gruppe som har etterspurt større frihet og mer tillit. Fire helseprofesjoner har nå autorisasjon for å skrive ut medisiner på resept. Like mange har fått rett til å være portvokter for sykemelding. Mens norske meglere ikke har fått tillit til egenakkreditering har bankene overbevist myndigheten om at de salv kan rydde opp i eget rådgiverkorps. Ny teknologi gir nye arenaer som kan fremme eller hemme profesjonsetikk. Kommuner og fagmiljø har store forhåpninger til at omsorgsteknologi skal gi bedre, tryggere og mer kostnadseffektive omsorgstjenester. Den samme teknologien har også en utfordring som gjelder overvåkning og erstatning av varme hender med kalde fingre. Utdanning i etikk har lenge vært viktig innen helse- og utdanningsprofesjonene. Nå er etikkfagene i ferd med å få også fotfeste i ingeniørutdanningen, i økonomifagene og i utdanning av offiserer. Er form og innhold god nok for å ivareta hensynet til kunnskap om verdirasjonell handling som testende premiss?

samfunnsnivå har flere spørsmål bidratt til debatt om etikk og samfunnsansvar. Bergens Tidende har i en rekke reportasjer vist hvordan statlige myndigheter gjør valg for asylbarn som kan stride mot menneskerettighetene.

Den franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty har presentert nye data om økonomisk ulikhet som viser store trendskifter både i USA og i Europa de siste generasjoner. Klimautfordringene er stadig bedre dokumentert fra FNs klimapanel. Fattigdom truer fortsatt over 2 milliarder mennesker og FNs fattigdomsmål blir ikke nådd slik planen var i 2015. Flere profesjoner har tatt opp globale spørsmål i sine etiske retningslinjer. Korrupsjon er en utfordring på alle nivå. De største skandalene ryster hele regioner. Sentrale toppledere fra Brasils oljeselskap og de tre største byggefirmaene er nylig arrestert mistenkt for omfattende politisk korrupsjon.

Hvor stor rekkevidde empirisk og normativt har samfunnsansvar for kunnskapsbaserte virksomheter, offentlige organisasjoner og profesjoner i dag?

Velkommen til en bredt anlagt konferanse med tverrdisiplinære fagsymposier og paperseminarer som skal gi bedre kunnskap om profesjonsetikk både for forskere, lærere, profesjonsutøvere og andre brukere av profesjonell kunnskap.

Program Papers (pdf)