Tre nye eliteuniversitet i Norge?

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, sier i en pressemelding:
-Til tross for økte bevilgninger til denne sektoren opplever institusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. Dette paradokset skal gruppen se nærmere på, og jeg ser fram til gode og tydelige anbefalinger for hvordan dette bør håndteres på en bedre måte.

Leder i Forpro, Tom Skauge sier til profesjon.no at det er oppsiktsvekkende at et slikt utvalg blir satt ned så raskt etter Stjernøutvalget. Av mandatet kan det se ut som om det skal forberede omkamp om Stjernøutvalgets forslag. Selv om departementet ikke støttet disse, er fusjonsforslagene i ferd med å bli gjennomført en rekke steder i landet. Rektorene for alle de tre største universitetene i Norge er representert i utvalget. Det kan tyde på at utvalget skal forberede en ny arbeidsdeling innen Universitets- og høgskolesektoren i Norge med UiO, NTNU og UiB som de tre  nye eliteuniversitetene.

Ifølge Odin.no skal arbeidsgruppen skal vurdere følgende spørsmål:
· Hvordan utdanningskvaliteten kan sikres og økes i høyere utdanning
· Hvordan universitetene og høyskolenes selvstyre fungerer operativt i dag
· Mekanismer og bevilgningsmønstre for forskning og høyere utdanning
· Forvaltningen av forskningskarrieren og forskningsvilkår
· Institusjonenes strategiske valg i forhold til omfang og innretning på fagportefølje i lys av finansieringssystemet
· Organisering og styring av forholdet mellom intern og ekstern aktivitet
· Balansen mellom nasjonale politiske prioriteringer og handlingsfrihet for institusjonene ved bruk av egeninnsats og andre ressurser  

Arbeidsgruppens sammensetning:
President i Tekna Marianne Harg, leder
Adm. dir Paul Chaffey, Abelia
Rektor Sigmund Grønmo, UiB
Adm. dir Arvid Hallén, Norges forskningsråd
Prorektor Guri Hjeltnes, Handelshøgskolen BI
Bjarne Hodne, Forskerforbundet
Rektor Inger Aksberg Johansen, Høgskolen i Harstad
Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU
Rektor Aslaug Mikkelsen, UiS
Leder for Norsk studentunion Anne Karine Nymoen
Rektor Ole Petter Ottersen, UiO
Forskningsleder Stig Slipersæter, NIFU Step
1. nestleder Anita Solhaug, Norsk Tjenestemannslag

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2009/handlingsrommet-for-universiteter-og-hoy.html?id=577344
Kjelde: Kunnskapsdepartementet