Jan Eivind Myhre: Profesjon og organisasjon.

Publisert 2015

Jan Eivind Myhre: Profesjon og organisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning.
Om Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier, Pax Forlag 2014

Et behov (bare delvis) dekket: Denne omfangsrike boka dekker et åpenbart behov, å samle mange profesjonshistoriske bidrag mellom to permer. Det er vel neppe slik, som redaktørene sier i sitt forord (s. 10), at studiet av profesjoner i mange år har vært forunderlig lite påaktet. Mangelen har bestått i at det knapt har funnet sted noen profesjonshistorisk diskusjon mellom de mange forfattere. Det får man for så vidt heller ikke i denne boka, men man kan i alle fall legge de 21 bidragene om enkeltprofesjoner ved siden av hverandre. Slagstads innledende kapitel om «profesjonene i norsk samfunnsforskning» gjør ikke noe forsøk på å trekke sammen erfaringene fra bokas øvrige bidrag, og anvender bare så vidt noen av forfatterne (f.eks. 35–36). Det var heller ikke siktemålet med dette kapitlet, som har til hensikt å kartlegge hva tidligere samfunnsforskere har drevet med, med Vilhelm Aubert og medarbeideres prosjekt fra 1950- og 60-årene som omdreiningspunkt (se omtale nedenfor). Men et kapittel der de historiske erfaringer fra 21 profesjoner trekkes sammen og sammenlignes med et historisk og teoretisk siktemål, savnes altså. Det ville vært en krevende, men også givende, oppgave. En ansats finnes for så vidt hos Slagstad selv et annet sted (2006: 23–29, 150–162).

Les hele artikkelen på idunn.no