Om ForPro

Velkommen til nettstedet for informasjon om yrkesorganisasjoner, profesjoner, profesjonalisering og profesjonsstudier. Her vil du finne aktuelle nyheter og informasjon om nasjonal og internasjonal forskning på profesjoner og organisering av fagfelleskap og kunnskapsgrupper.

Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog (Forpro) er et nettsted og et forskningsnettverk som er organisert rundt profesjonsrettet forskning. Forpro har som mål å stimulere til ny forskning på problemstillinger knyttet til profesjonsutdanning, profesjonsutøvelse og rammevilkår for kunnskapsorganisering. Forpro arbeider for å skape møteplasser og dialoger mellom erfaring fra vitenskap og erfaring fra praksisfeltet. Disse møteplassene har de siste årene vært koordinert med Profesjonsetisk nettverk.