Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Torstein Nesheim. foto SNF
Torstein Nesheim, foto SNF

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere i arbeidet mot «gjenstridige problemer», men den hierarkiske strukturen i offentlig sektor kombinert med mål- og resultatstyring lager hindringer for nødvendig tverrfaglige samordning og samarbeid. Dette skriver Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik om i artikkelen Kriminell organisering? i Dagens Perspektiv. Nesheim og Neby er organisasjonsforskere, mens Ryssevik er daglig leder i Ideas2Evidence.

De tre forfatterne nevner konkret Riksrevisjonens rapport fra juni 2016 om myndighetenes innsats mot arbeidslivskriminalitet. I dette arbeidet var lokal koordingering og samarbeid mellom etater et viktig element. Riksrevisjonen kritiserte at antall tilsyn i Arbeidstilsynet har gått ned, uten å ta hensyn til at det lokale samarbeidet krevde andre og mer langsiktige arbeidsmåter, der en konsentrerte seg om å «ta ut» nøkkelaktører og kriminelle nettverk som står bak arbeidskriminaliteten.

De tre antyder at modellen med å utnevne ett lederdepartement for gjennomføring av tverretatlig samarbeid er problematisk. Videre stiller de spørsmål ved om mål- og resultatstyringen har blitt så innarbeidet at «den har blitt noe mer enn et tiltak for styring», og i stedet skygger for utfordringene som stilles ved tverretatlig samarbeid overfor gjenstridige problemer.

Les hele artikkelen på Dagens Perspektiv