Forside » Aktuelt » HVL: 2 stipendiatstillinger innenfor innovasjon og regional utvikling

HVL: 2 stipendiatstillinger innenfor innovasjon og regional utvikling

Ved Høgskolen på Vestlandet er det ledig 2 stipendiatstillinger i «innovasjon og regional utvikling». Stillingene er knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling, Campus Bergen.

Stipendiatstillingene inngår i Høgskolen på Vestlandets nye tverrfaglige forskningsprogram «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling». Dette er et forskningsprogram som utforsker hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og videreføring av velferdssamfunnet. Programmet utgangspunkt er en helhetlig forståelse av innovasjon der praksis, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. Satsingen koordineres av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling (//www.hib.no/om-hogskolen/mohnsenteret/)

Vi søker etter kandidater som ønsker å forstå og påvirke innovasjonsprosesser innenfor privat, offentlig eller frivillig sektor. Relevante tema kan eksempelvis være:

  • Entreprenørskap og utvikling av nye forretningsmodeller
  • Teknologiutvikling og innovasjon
  • Næringsomstilling, digitalisering og grønt skifte
  • Nye innovative organisasjonsformer innenfor helse-, utdanning- eller kultursektoren
  • Sosialt entreprenørskap innenfor frivillig sektor

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha en mastergrad innenfor innovasjon og entreprenørskap eller tilsvarende utdanning  med relevans for det utlyste fagområdet. Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent seinest innen 4 uker etter søknadsfristen.

Søknaden skal inneholde utkast til prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, der tema, problemstilling, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring for et potensielt prosjekt gjøres rede for. Skissen vil bli brukt ved vurdering av kandidatens kvalifikasjoner. Endelig plan for stipendiatprosjektet utformes i samråd med veilederne.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt: Faglig kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25 % av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskolen på Vestlandet i tilsettingsperioden.

Høgskolen kan ikke selv tildele doktorgrad, men vil sammen med aktuell gradsinstitusjon utarbeide detaljert plan for forskerutdanningen. Gradsinstitusjonen vil bli valgt av Høgskolen på Vestlandet. Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid, og det er ønskelig at det inngår et utenlandsopphold i løpet av perioden. Søknaden om opptak til doktorgradsprogrammet sendes etter tilsetting og senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Slik søker du
Søkere til stillingen vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg med tre medlemmer.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket «Søk stillingen» på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne laste opp masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og eventuelt inntil fem vitenskapelige arbeider, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må du laste opp attesterte oversettelser.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under “Vedlegg” i søknadsprosessen. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen

Lønnsvilkår
Stillingen lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 50. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

Kontaktperson:
Koordinator Arnt Fløysand, tlf: +47 55 58 71 55

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.