Forskningsmeldingen med vekt på profesjonsforskning

Regjeringen foreslår at norsk forskningspolitikk skal rette seg inn mot fem strategiske mål:
-å løse globale utfordringer med særlig vekt på miljø-, klima-, hav-, matsikkerhet- og energiforskning
-god helse, utjevne sosiale helseforskjeller og utvikle helsetjenester av høy kvalitet
-forskningsbasert velferdspolitikk og profesjonsutøvelse i velferdssektorenes yrker
-et kunnskapsbasert næringsliv i hele landet
-næringsrelevant forskning innen områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø, bioteknologi, IKT og nye materialer/nanoteknologi

Forskningspolitikken skal også ha fire tverrgående mål:
-høy kvalitet i forskningen
-et velfungerende forskningssystem
-høy grad av internasjonalisering av forskningen.
-effektiv utnyttelse av forskningsressursene og -resultatene

Velferdsforskningen skal få høy prioritet. Ifølge meldingen:

”Helseforsk­ning må samspille mer og bedre med den brede velferdsforsk­ningen, for å bidra til utjevning mer generelt. Utdanningsforsk­ning er en viktig del av velferdsforsk­ningen, bl.a. fordi utdanning er viktig for den enkelte og for å å utjevne forskjeller i samfunnet. Et sentralt perspektiv på velferdsområdet er å sikre forsk­ningsbasert profesjonsut­øvelse og forsk­ningsbasert politikkut­vik­ling. Dette krever at det blir utviklet gode læringsarenaer for forskere og brukere, og at profesjonsutøverne får en sterkere tilknytning til forsk­ning. Regjeringen har styrket velferdsforsk­ningen og starter nå nye programmer innen utdanning, velferd, arbeidsliv og migrasjon.” (Kap. 2.3)

Næringslivsrelevant forskning skal få økt satsing innen prioriterte områder som: marin sektor, reiseliv, maritim sektor, energi og miljø, IKT, bioteknologi og nye materialer.

Støtte til forskning i Sør har også fått større oppmerksomhet i denne Forskningsmeldingen enn i den forrige – Vilje til forskning.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-30-2008-2009-.html?id=556563
Kjelde: Kunnskapsdepartementet