Brochmann-innstillingen: Viktigst å få flere flyktninger i arbeid

Innstillingen fra det nye Brochmannutvalget er ingen gave verken for innvandringskritikere eller tilhengere av friere innvandring. Men kommisjonen peker på at vi ikke har lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeid.

– Hvis det norske samfunnet ikke lykkes bedre med integreringen av innvandrere og flyktninger fra land utenfor Europa, er det risiko for at økende økonomisk ulikhet kan spille sammen med kulturelle forskjeller og svekke grunnlaget for samhørighet og tillit – og dermed for samfunnsmodellens legitimitet, skriver utvalgslederen professor Grete Brochmann i en kronikk i Aftenposten.

Utvalget mener derfor det er viktig å utnytte de nyankomnes medbrakte kompetanse, gjennom kvalifisering.

Brochmann mener det er umulig å finne strategier for tillit og mot polarisering som gir allmenn tilslutning. Men hun peker på noen elementer en slik strategi må inneholde:

  • Tiltak for utjevning av levekår – primært gjennom utdanning,
  • kvalifisering og aktivisering for arbeid,
  • motarbeiding av diskriminering og
  • utvikling av fellesarenaer i sivilsamfunnet

Utvalget mener det blir krevende – men likevel mulig – å opprettholde tillit og samhold i det norske samfunnet også i perioder med høy innvandring. Viktigste forutsetning er at arbeidsmarkedet er i stand til å innlemme de nyankomne. Kapasiteten for dette i arbeidsmarkedet er ikke noen statisk størrelse. En annen viktig forutsetning er at innvandrere og etterkommere tilegner seg de kulturelle forutsetningene for den norske samfunnskontrakten.

Les Brochmanns kronikk i Aftenposten

Aftenposten presenterer også mange av faktaene fra rapporten som gir grunn til bekymring – og optimisme.