Bedre forhold for grunnforskning i Norge enn utlandet

45 prosent av det norske universitetspersonalet oppga i 2008 at deres forskning i høy grad var grunnforskning/teoretisk forskning, sammenlignet med 30 prosent i de andre landene dekket av undersøkelsen. Kun 25 prosent av de norske respondentene mente deres forskning i høy grad var anvendt eller praktisk orientert.

Forskningsminister Tora Aasland mener at den sterke grunnforskningsorienteringen ikke nødvendigvis vil være er et problem for norsk innovasjonsevne. Hun viser til at norske universiteter i snitt samarbeider like mye med næringslivet som tilsvarende institusjoner i andre land, og at vi også har en sterkt anvendt orientert instituttsektor.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/gode-forhold-for-a-drive-grunnforskning-.html?id=666200
Kjelde: Kunnskapsdepartementet