Forside » Arrangement » NORDPRO-konferansen 2020: Profesjoner i bevegelse i Norden

NORDPRO-konferansen 2020: Profesjoner i bevegelse i Norden

Universitetet i Agder, foto: Morten O. Haugen via Wikipedia, lisens CC by-sa 3.0Nordisk Nettverk for profesjonsforskning, NORDPRO, arrangerer sin årlige konferanse ved Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge 19.–20. november 2020.

Konferansen ønsker å undersøke og sammenholde utvikling og endringstendenser innenfor profesjonsfeltet i de Nordiske landene. I disse år ændres forholdet mellem professionelle, myndigheder og borgere uden vi fuldt ud ved, hvad det betyder for borgere og professionelle. Konferensen fokuserer derfor på at belyse, hvordan profesjonernes autonomi, ansvar og handlerum påvirkes i mødet med politiske reformer og initiativer. Ikke mindst er vi interesseret i forskning som viser, hvilke konsekvenser politiske, organisatoriske og tekniske ændringer har for de professionelles arbejde, for professionernes indre sammenhængskraft og for de professionelles ansvar og autonomi i nye organisationsformer.

Som eksempler på endringer i de professionelles virkefelt kan nevnes:

 • de digitale spor som profesjonene nå etterlater seg, og som gør deres arbejde blir synlige på en anne måte end tidligere. Øker dette sikkerheten for den profesjonelle og klienten eller betyder sporing av de professionelles aktivitet, at den profesjonelle autonomi og profil ændres på grund af opplevelse av overvåking?
 • de metodeinnovasjoner i profesjonsfeltet som finder sted kommercielt eller forskningsbegrundet og som gør, at profesjonelle i øket grad arbeider etter standarder i form af fx. koncepter, «undervisningspakker», manualer, «pakkeforløp» i helsetjenesten. Hvad betyder det for det profesjonelle skjønnet og for de professionelles muligheder for at tilpasse deres opgave til forskellige borgeres sociale, kulturelle og geografiske forudsætninger og behov? Varierer dette fra land til land?
 • den økte vektlegging av evidensbasert kunnskap og diskursen om at profesjonsutøveren bliver bedre af å arbeide vitenskapelig. Kalder det på en ny positivisme debatt?
 • den bruk av digitalisering, kunstig intelligens og robotisering av saksbehandling/arbeidsoppgaver som betyder at profesjonsutøvelse ikke i samme grad som tidligere er afhængig av, at den professionelle har sit eget beslutnings- og handlingsrom.
 • den opbygning af større hybride organisasjoner, hvor de profesjonenes jurisdiksjon i højere grad er underlagt ledelse. Hva er profesjonens jurisdiksjon?
 • de økonomiske innsparings- og liberaliserings tiltak som kan føre til økt privatisering. Er professionerne i stand til opretholde fælles identitet på tværs af institutionelle og organisatoriske forskelle i deres arbejdsbetingelser?
 • den standardisering efter nationale og internationale forbilleder som gør det vanskeligere eller umuligt at tilpasse professionsutøvning til de lokale behov og forventninger. Er der behov for diskussioner af professionernes skiftende rolle fx i yderområder og i storbyer?

Konferansens temaområder

Konferansen giver inden for nedenstående 7 temaområde rum til præsentationer og diskussioner af profesjonernes rolle og status i de nordiske lande og af hvad endringene betyder for professionernes og de professionelles virke. Der åbnes således for diskussioner om endringene styrker profesjonerne eller sætter dem under press. Eller om endringene er uttryk for nødvendige og hensigtsmæssige moderniseringer af utidsvarende profesjonsopfattelser som kan åbne for udvikling af ny professionelle selvforståelser og som kan styrke velfærdssamfundene og som gir klientene nye og bedre muligheter?

Konferanse-temaerne 2020:

 1. Digitalisering, robotisering og profesjoners handlingsrom
 2. Verdier, etikk og demokrati
 3. Profesjon, organisasjoner og ledelse
 4. Dømmekraft og profesjonelt handlingsrom som ressurs og fornyelse
 5. Profesjon, selvforståelse og politikk
 6. Profesjonsutøvelse i forskellige sociale og geografiske kontekster
 7. Profesjonsutdannelse, kvalifisering og profesjonell læring

Det vil bli satt opp en hjemmeside under Universitetet i Agder i januar 2020. Keynote speakers vil bli annonsert senere.

Frist for abstracts vil være 15. september 2020

Den lokale planleggingskomiteen består av:

 • Professor Aslaug Kristiansen, Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og pedagogikk,
  Institutt for pedagogikk.
 • Professor Solveig Botnen Eide, Universitetet i Agder, Fakultet for Samfunnsvitenskap,
  Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Professor Åshild Slettebø, Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap
 • Administrativ støtte: Unni S. Holbrook, Fakultet for Samfunnsvitenskap
Konferansen

Startdato: 19. 11 2020
Sluttdato: 30. 11 2020
Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.